Dorpsbelang Oudehaske

Algemene leden vergadering ..... 2016 (nog vast te stellen)Agenda

Op woensdag 8 april 2015 om 20:00 was de algemene ledenvergadering in Cafe Dijkstra •  1. Opening
 •  2. Vaststellen van de agenda
 •  3. Mededelingen en ingekomen stukken
 •  4. Mogelijkheden tot vragen stellen aan B&W
 •  5. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 15 april 2014
 •  6. Jaarverslg 2014/2015
 •  7. Verslag penningmeester
 •     Aftr. dhr. Tjitte Huitema (niet herkiesbaar)
 •  8. Verslag kascommissie
 •  9. Bestuursverkiezingen:
 • 10. Voortgank Kulturhus
 • 11. Pauze
 • 12. Groen of geen groen
 •     Wat is het gemeente beleid en wat willen wij?
 • 13. Sluiting • Verslagen