• OHaskeSlider-01.jpg
 • OHaskeSlider-05.jpg
 • OHaskeSlider-09.jpg
 • OHaskeSlider-10.jpg
 • OHaskeSlider-13.jpg
 • OHaskeSlider-15.jpg
 • OHaskeSlider-17.jpg
 • OHaskeSlider-19.jpg
 • OHaskeSlider-25.jpg
 • OHaskeSlider-28.jpg
 • OHaskeSlider-30.jpg
 • OHaskeSlider-32.jpg
 • OHaskeSlider-34.jpg
Onderstaande gesprekspunten hebben we aangedragen tijdens de kennismaking met wethouder Mevr. L. Boelsma 8 november 2022 jl.

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Omrin
DBOH heeft samen met PB Vegelinsoord zienswijzen ingebracht op de voorgenomen omgevingsvergunning voor de Omrin. Inmiddels heeft Omrin al weer nieuwe plannen. De omwonenden hebben nu al veel last van de Omrin. We willen graag toelichten wat onze bezwaren zijn en in gesprek met de wethouder over de rol van de gemeente de Fryske Marren. Bij dit agendapunt zal ook mevrouw Veldstra van PB Vegelinsoord aansluiten.

Verkeersveiligheid/doorfietspad
De werkgroep verkeersveiligheid heeft snelheidsmetingen uitgevoerd aan de Badweg en de Jousterweg. We hebben een overleg met de Fryske Marren over de verkeersveiligheid gehad. We willen graag samen met de gemeente oplossingen bedenken voor de verkeersveiligheid aan zowel de Badweg als de Jousterweg. Het betreft 30 kilometerzones maar de inrichting van de weg nodigt uit om (veel) harder te rijden. We begrepen ook dat er een doorfietspad komt. Daarbij zou de dorpskern heringericht moeten worden. We gaan er vanuit dat we als dorp mee invulling geven aan het ontwerpproces en zijn benieuwd wanneer we het eerste gesprek hierover kunnen hebben.

Nannewiid
We zijn heel blij dat er waarschijnlijk gebaggerd gaat worden in het Nannewiid. Als dorp hebben wij belang bij goed zwemwater, de recreatieve functie van het Nannewiid voor kano’s en kleine andere bootjes en een wandelpad rondom het Nannewiid. Bovendien is een beheerplan als aanvulling op het baggeren essentieel. We steunen de stichting Nannewiid bij hun verzoek om deze aspecten ook mee te nemen in de planvorming en een procesregisseur te benoemen.

Heerenveen en huizenbouw
De gemeente Heerenveen komt op zeer korte termijn met een plan voor de woningopgave. Daar zal niet expliciet instaan dat Heerenveen als uitbreidingslocatie het gebied aan ‘overkant’ van het Heerenveens Kanaal voor ogen heeft maar er wordt intern en met de Fryske Marren wel over gesproken. Wij hechten eraan om als dorp direct bij het proces betrokken te worden dat wil zeggen na een principebesluit in beide raden. Ook worden we graag actief geïnformeerd als een mogelijk plan in de raad wordt ingebracht.

Zonneparken
Door de verzwaring van het onderstation bij Oudehaske is de omgeving van het onderstation een ideale plek om zonneparken aan te leggen. Wij juichen zonne-energie toe en hopen dat de gemeente de zonneladder serieus neemt en eerst alle mogelijkheden voor zon op daken verkent.

Samengevat
Doordat er nu veel ontwikkelingen tegelijk (zonneparken, Heerenveen-West, Omrin, Nannewiid) rond Oudehaske spelen zouden wij graag met u verkennen of het mogelijk is voor het gebied een integrale visie te ontwikkelen samen met het dorp en de gemeente.