Notulen Jaarvergadering 20 april 2021 

Vergadering via Teams met aanwezige bestuur: 

Jan Walrecht (aftredend voorzitter) 
Ger van 't Hoofd (penningmeester) 
Maurits Kalsbeek (secretaris) 
Anky Schuring (aftredend bestuurslid) 
Gerda van Eck (aantredend voorzitter) 
Alian Memelink (alg. bestuurslid) 

 
 

  1. Opening door voorzitter Jan Walrecht 

Jan begint na enige wachten op de deelnemers afijn technisch verhaal. Corona gooit alles overhoop maar dit is een feit en tevens een dilemma. Uitstellen of anders de Jaarverslag doen idem vorig jaar. Echter ivm bestuurswisseling wilden we een huishoudelijke vergadering organiseren en dan digitaal via teams. Ook om ruimte te bieden voor vragen aan het bestuur. We hebben 10 aanmeldingen verkregen en deze zijn allen aanwezig. We hopen tot nader bericht om een fysieke vergadering te organiseren zodra dit kan. 

  1. Vaststellen Agenda 

Kleine wijziging in de agenda. De notulen van 2019/20 is eigenlijk een verslag van het gehele jaar ivm het niet doorgaan van de Jaarvergadering.  

  1. Mededeling ingekomen stukken 

Secretaris heeft geen ingekomen stukken of mededelingen en de aanmelders ook niet. 

  1. Vaststellen notulen/jaarverslag Jaarvergadering dd. 4 april 2020 

Notulen van 4 april 2020 zijn vastgelegd. 
Het jaarverslag 20/21 wordt nu besproken en we laten Stichting Nannewiid aan het woord. Roel Smeink aan het woord. We hebben afgelopen jaar veel gedaan. Het werkatelier’s in september in Kulturhus en die waren erg succesvol. Witteveen en Bos heeft e.e.a verwerkt in plannen. Nu is het wachten dat men die plannen kan delen met eenieder voor het verkrijgen van nog meer input. Er is veel aandacht geweest voor het Nannewiid. Zelf het Songfestival kwam beelden maken…… Het staat in de steigers. 

Vragen: Geen vragen.  

 

De8vanOudehaske. Germ van der Weg vertelt: We zijn gestart met Werkgroep Verkeer als een groep van de 8vanoudehaske. Martin Dijkhoff is gestopt en Germ is alleen doorgegaan. Hij wil er graag iemand bij hebben omdat alleen ook maar alleen is. Na overleg met Gerda en Ger is verdere ondersteuning overeengekomen. Hoe zet je de juiste dingen op het juiste netvlies van belanghebbenden. 
 

Vragen: Nel vraagt; even vermelden is er ook nog een groep bezig geweest namelijk de bloemenzaadjes. Was erg leuke actie namelijk. Is ook een groep van de8vanoudehaske. 
 

Voedselbos. Germ vertelt dat Simon Whaley de kartrekker van dit initiatief is. Dit moet op biologische wijze gerealiseerd worden. Het komt naast de volkstuinen echter vanuit die hoek is enig verzet. Dus nu is het zoeken naar locatie. Waar plaats je zoiets?  

Jan W: heeft Clara nog opmerkingen hierover. In principe niet want er is iets ingeleverd bij Germ maar daar is nog geen reactie op gekomen van DBOH. Ze lossen dit eerst tezamen op. 
 

Kornelis: Wie kan ik benaderen voor het voedselbos. 
Germ zegt mailen naar de 8vanoudehaske of contact opnemen met S. Whaley. 
 

Jousterweg bouwplannen 
Ger: er is contact geweest met de plannenmakers voor jousterweg 130 zowel met de aannemer en projectontwikkelaar. Presentatie geweest door deze heren waarna men vragen kon stellen. Alle commentaren van omwonenden en gemeente zijn meegenomen en de plannen zijn daarna aangepast. Deze aangepaste plannen liggen bij de gemeente. Deze wordt digitaal vertoont in teams door Ger. Er zijn wensen geuit om een seniorenhof te bouwen. Welke Ger aanwijst op de presentatiekaart. 

Mevr. Visser zegt: ik wist niet van deze tekeningen. Dat kan kloppen want deze liggen bij de gemeente en is verder nog niet openbaar gemaakt. De gemeente moet eerst inzage en commentaar geven alvorens er een nieuwe bijeenkomst wordt gegeven aan het dorp. Planning hiervan is vooralsnog niet bekend.  

Clara vraagt. Nieuwbouw bij de Menning? Dat zou zijn beloofd binnen 5 jaar zegt ze. Bij DBOH is hiervan niets bekend.  
Nel: 1,5 week geleden gesproken met Feenstra de aannemer. Hij vertelt dat sinds de zomer 2020 bij de gemeente ligt en is gefrustreerd hierover. Meer druk uitoefenen naar de gemeente toe?  

Jan Walrecht zegt: de contacten zijn erg close en goed met de aannemer en ontwikkelaar. Dus dit is vreemd eigenlijk. Maar Ger zal navraag doen bij de ontwikkelaar over hoe e.e.a. Nu in elkaar steekt. Het duurt allemaal wel erg lang namelijk.  
 

  1. Bijma: vraagt over extra grond (groenstrook) wat hem aangeboden is door de gemeente. Die is er namelijk net komen wonen. Dit weten wij niet en dat wordt kennelijk bij de eerstvolgende bijeenkomst behandeld.

Martin Dijkhoff: In de LC staan plannen dat Heerenveen over de Engelenvaart heen steekt met nieuwe plannen. Jan zegt er is een oude afspraak (2005) dat Heerenveen aansprak mag maken op grond tot aan Rottum toe. Plannen en dergelijke goed in de gaten houden dus als Dorpsbelang zijnde. De wethouders moeten wel DBOH op de hoogte houden. De gemeente moet dit weten ondanks hun ontkenning hierover.  

  1. Jaarverslag 2019/20 

Vastgestelt en ziet er goed uit zegt Nel!! 

  1. Verslag Penningmeester 

 

Ger vertelt als vice-penningmeester een en ander over het financieel overzicht. 
Vragen?  

Kanttekening van Martin. Dringende oproep de reserve aan te spreken zoals eerder voorgesteld door kascomissielid in 2020 Jaarvergadering. 
Gert: Er staan reserveringen uit om uit de keren maar ivm CV19 staat alles stil.  
Germ: ik zie veel reserve. Misschien moet je als DBOH helemaal geen reserves willen hebben. Hoe meer geld wij van de gemeente in Oudehaske kunnen stoppen hoe beter. 
Jan: we houden wat achter de hand ook voor in de toekomst voor werkgroepen van de8van. 
Ger: ik zit in commissie van gemeente waarover gesproken wordt hoe e.e.a. de gelden te besteden (kernenbudget). Ook zijn er nog veel subsidies te verkrijgen bij nieuwe projecten dus geld hoeft niet altijd bij DBOH te worden gehaald. 

Nel: wil meer actie zien zoals de prijsvraag van €1000,- welke tot de plaatsing van de bankjes heeft geleid. Tegels voor de bankjes te beplakken staan al klaar. 

Roel: Dubbele deuren Kulturhus zijn besteld en staan klaar. 

  1. Kascommissie 

De kascommissie heeft het financieel verslag goedgekeurd. 

  1. Bestuursverkiezing 

Jan neemt afscheid van Anky… Lastig is dit digitale aftreden maar vertelt e.e.a. over hun ervaringen… 
Anky neemt het woord ten aanzien van Jan… en vertelt over haar ervaringen… omtrent het bestuurslid zijn in dorpsbelang. Prima dat anderen het stokje gaan overnemen. 

Jan vertelt: Bestuurslid Gooitske is afgetreden als bestuurslid om zij dit niet goed meer kon combineren. Verder is zij in de toekomst wil ze zich misschien weer beschikbaar stellen. 

Alian Memelink stelt zich in het kort voor evenals Gerda van Eck. Ze hebben er beide zin in om aan de slag te gaan. 

Gerda stelt zich kandidaat als voorzitter. Alian als algemeen bestuurslid. 

Jan toont de hamer uit 1898 welke wordt geslagen door Jan. Deze zal worden overgedragen aan Gerda binnenkort. 

Gert neemt woord. Welkom nieuwe leden. Hij vertelt een stukje geschiedenis vanaf de tijd over hoe Jan W in functie kwam in DBOH. Gerda wordt verwelkomt als voorzitter met goedkeuring van de resterende bestuursleden. 

Gerda stelt voor dat Jan nog een sluitwoord geeft. Jan wil afbouwen in alle nevenfuncties en wil van zijn pensioen genieten. Op projectbasis wil hij nog wel hier en daar beschikbaar zijn dit omdat hij vele connecties heeft. 

Gerda sluit af:  

Rondvraag: Hanneke doet korte mededeling over fossielvrije actie gewonnen laadpaal. De laadpaal komt als openbare laadpaal te staan bij het Kchus.  

 
Tot ziens…