Jaarverslag Dorpsbelang Oudehaske 2020/21 

  

Op 15 maart 2020 kwam het leven tot stilstand in verband met corona. Ook de Jaarvergadering Dorpsbelang van 2019/20 moest komen te vervallen. 

Fysieke bijeenkomsten waren niet meer mogelijk, ook de maandelijkse vergaderingen werden soms op afstand gehouden, merendeels via de digitale weg middels Teams. 

Ook De Baerch welke altijd in de brievenbus werd ontvangen door de inwoners moest dit jaar een keus maken tussen wel of niet verschijnen. De oplossing is gevonden in het digitaal beschikbaar stellen van de editie’s en wel in pdf-formaat op de website van Dorpsbelang: www.oudehaske.info 

Tot op de dag van vandaag waart het virus nog steeds rond al is men druk bezig iedereen zo snel als mogelijk is te vaccineren zodat we weer kunnen samenleven zonder dreiging van ziekte. 

  

Besproken onderwerpen van afgelopen jaar:  

Bestuur:  

Na een aantal bestuurswisselingen lijkt het erop dat er een stabiel en werkbaar bestuur is ontstaan zijnde de bovengenoemde leden. Het penningmeesterschap wordt nog altijd uitgevoerd door vice-voorzitter Ger van ’t Hoofd in samenwerking met Sietse Kees van Stralen, die de administratie en boekhouding verzorgt.  

De periodes van Jan Walrecht en Anky Schuring zijn echter ten einde en zij zullen plaatsmaken voor nieuwe leden. Na een succesvolle campagne van Dorpsbelang zijn er 3 nieuwe kandidaten gevonden waarvan tevens een nieuwe voorzitter Gerda van Eck. Algemeen bestuurslid is Alian Memelink.  Regina Wijnja kiest bij nader inzien voor de “acht van Oudehaske“. Algemeen bestuurslid Gooitske is door persoonlijke omstandigheden tijdelijk teruggetreden.  

Gemeente:  

 • Ter vervanging nieuw bankje geplaatst rondom het Dierenparkje. 

 • Op 26 augustus heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden bij Paviljoen Tjeukemeer in Rohel. Onder andere  ter bevordering van de communicatie met de gemeenteraad.  

Woonproject Senioren:  

 • Zoals op de website is te zien ligt er momenteel een plan klaar betreffende het woonproject Senioren aan de Jousterweg 130. Dit is het resultaat van de betrokkenheid van Dorpsbelang bij de uitvoering van de plannen en ontwikkeling hiervan. Dorpsbelang zou graag woningen gecreëerd zien voor senioren omdat deze doelgroep nu Oudehaske verlaat aangezien er geen alternatief is voor wat betreft het wonen. Er is een infoavond geweest door de Projectontwikkelaar voor omwonenden. 

 • Later bleek dat de ambtenaar van volkshuisvesting na een gesprek er een andere zienswijze op na hield.  Er mocht wel gebouwd worden maar niet met een Seniorencomplex . Er zijn toen gesprekken geweest, waarna het seniorencomplex wel mogelijk werd.  Projectontwikkelaar en de gemeente zitten nu op één lijn. Tot op heden is er verder niets bekend. 

Acht van Oudehaske 

 • Martin Dijkhoff is gestopt als medecoördinator van de Acht van Oudehaske. Germ van der Weg bleef hiermee alleen over. Van alle werkgroepen zijn er, overigens mede door Corona maar twee actief, namelijk Bijenvriendelijk Oudehaske en de Werkgroep Verkeer. Germ vraagt Dorpsbelang om hulp om mensen te werven.  Voorts wil de gemeente alleen met de werkgroepen via Dorpsbelang en via de Dorpencoördinator. 

 • Er is een voorstel naar de gemeente toe voor het aanschaffen/plaatsen van Matrixborden en het onderhoud hiervan. De gemeente heeft nog niet echt op dit verzoek gereageerd. 

Hasker pompke:  

Het vervolg op dit geslaagde project uit 2017 heeft in een kleinere vorm plaatsgevonden dan oorspronkelijk mede door CV-19, maar was zeer geslaagd. Er is door hun acties een laadpaal verdiend. Er gaan verschillende opties rond waar deze dan zou moeten komen te staan.  Op dit moment is de keuze nabij het Kulturhus . 

Werkgroep Bloemen:  

 • Het strooien van het bloemenzaad voor de bijtjes heeft plaatsgevonden. Deze zijn aangeschaft en verspreid door degene die zich had aangemeld. De zakjes met zaden kon men bij diverse punten afhalen. Het is de bedoeling dit elk jaar te laten plaatsvinden.  

Stichting 4/5 Mei:  

 • De 4 mei viering is anders verlopen dan voorheen. Via de Paasgroet van de Kerk en tevens via huis-aan-huis is bekend gemaakt hoe de herdenking gaat plaatsvinden. Door de Kerk en Dorpsbelang is een krans gelegd. De intentie is dat deze manier in het vervolg ook zal gaan plaatsvinden. 

Contributie: 

 • Er is in verband met het virus geen mogelijkheid tot het ophalen van het lidmaatschapsgeld. De penningmeester wil elk lid vriendelijke verzoeken het voortaan via een automatische incasso te laten verlopen. Dit middels een brief met machtigingsformulier rondgebracht aan ieder lid. Hetzelfde aantal leden als voorgaande jaren heeft zijn lidmaatschapsgeld voldaan. Er blijken echter een 300 inwoners te zijn die geen lid zijn van Dorpsbelang. Daarop is er een formulier rondgebracht aan ook deze niet-leden om vooral toch lid te worden en in te stemmen met een automatische incasso. Hiervan zijn er inmiddels alweer zo’n 30 lid geworden en het aantal stijgt gestaag. 

Voetbalvereniging en Tennisvereniging: 

 • Er is een aanvraag van VVOH gekomen om financieel bij te staan in de aanschaf van nieuwe veldverlichting. Aangezien de Voetbalvereniging goed gebruik gemaakt heeft van allerhande subsidiepotten kwam de vraag van Dorpsbelang of de VVOH dit ook al heeft aangesproken. Dit schijnt in volle gang te zijn en zodoende is een bijdrage akkoord bevonden voor de aanschaf van LEDverlichting. Er is €1000,- geparkeerd. Ook de Tennisvereniging heeft een bijdrage van €500,- ontvangen voor het aanschaffen van elektrisch onderhoudsapparatuur. 

Kerstboom/Sinterklaas:  

 • De Kerstboom is dit jaar georganiseerd door de Feestcommissie die eveneens het Sinterklaasfeest verzorgde. Er is dit jaar gebruik gemaakt van een Coronadraaiboek van de gemeente. Sinterklaas is dit jaar in een open auto door het dorp gereden. Er is een bedrag van €1500,- voor gebudgetteerd evenals voorgaande jaren. 

Glasvezel:  

 • De stichting DFM is komen ter vervallen en daarmee ook de éénmalige kosten die je moest maken als je glasvezel wilde verkrijgen. Het is nu een particuliere onderneming geworden. Aanmelden kan via de nieuwe website echter geldt dit nog steeds niet voor éénpitters die in een straat zitten. Het motto is dus nog steeds de hele straat of niemand… 

AED’s 

 • De plaatsing van de derde AED, op verzoek van WaReNa  is aan het huis van de familie Speelman van de Kievit.  De zichtbaarheid hiervan kan nog verder worden verbeterd.  Die bij de voetbalvereniging blijkt niet goed bereikbaar, staat achter een hek. Dorpsbelang gaat in overleg om hierin verbeteringen aan te brengen. 

  

Bankjes:  

 • Er zijn bij het Kulturhus betonnen bankjes geplaatst welke nog kunnen worden voorzien van bijvoorbeeld tegeltjes al dan niet in mozaiekvorm.  

Voedselbos: 

 • Er is gevraagd om financiële steun voor het opzetten van een Voedselbos op het terrein direct gelegen aan de volkstuintjes bij de vijver. Dit terrein wordt verhuurd door de gemeente en heeft een looptijd van 40jaar. De organisatoren van dit voorstel hebben vergevorderde plannen. Zij hebben op dit moment overleg met het bestuur van de Volkstuinvereniging.