Jaarverslag Notulen Dorpsbelang Oudehaske 2021/22 

Na twee jaren met beperkingen te hebben gedeald ivm Covid 19 kan er eindelijk weer eens fysieke bijeenkomsten worden gehouden.  
Zowel als de maandelijkse vergaderingen van DBOH alsmede een Dorpsbijeenkomst (andere opzet dan de jaarlijkse Ledenvergadering) welke op 20 mei 2022 zal worden gehouden. 

Bestuur DBOH: Gerda van Eck, voorzitter - Ger van’t hoofd, vice-voorzitter en penningmeester - Maurits Kalsbeek, secretaris - Alian Memelink, algemeen bestuurslid 

Besproken onderwerpen van afgelopen jaar 2021/22: 

  • Na een aantal bestuurswisselingen lijkt het erop dat er een stabiel en werkbaar bestuur is ontstaan zijnde de bovengenoemde leden. Het penningmeesterschap wordt nog altijd uitgevoerd door vice-voorzitter Ger van ’t Hoofd in samenwerking met Sietse Kees van Stralen, die de administratie en boekhouding verzorgt. Echter heeft Sietse Kees van Stralen de werkzaamheden recent beëindigd en heeft Ger met Alian de financiën opgepakt. 
  • De KvK gegevens van het bestuur is nu helemaal up-to-date gemaakt eveneens de nieuwe verplichte UBO registratie die vanuit de KvK wordt verzocht. 
  • Het bestuur moest voldoen aan de wet WBTR maar na informeren bij een notaris bleek dit voor ons niet het geval te zijn. Echter is het altijd mogelijk de statuten digitaal te zenden naar een notaris en er een blik op laten werpen. 
  • Het bestuur stelt maandelijks een aantal punten op met vragen richting de dorpencoördinator. Echter heeft dit nog niet het gewenste resultaat gebracht. 
  • De kosten die de werkgroepen maken voor hun vergaderingen in het Kulturhus voor het maken van een plan voor verenigingen worden door DBOH betaald. 

Welkomstpakket nieuwe inwoners 
Vast punt van overleg opgenomen door het bestuur namelijk het monitoren van nieuwe inwoners en die dan benaderen lid te worden van DBOH. Er wordt een lidmaatschapsformulier gemaakt welke op de website is in te vullen inclusief een machtigingskaart voor het incasseren van het lidmaatschapsgeld. Langs de deuren gaan en contant lidmaatschapsgeld vragen wil het bestuur niet meer doen en is ook niet meer van deze tijd. 

Alian gaat welkomstpakket bedenken en er is zelfs een samenwerking met de Kerk hierover om een samen te voegen. Het welkomstpakket zal worden overhandigd aan nieuwe inwoners met als inhoud flyer van verenigingen, clubs, vlaggetjes voor de feestweek, editie van De Baerch en allerhande algemene info. 

Inmiddels is er inzage verkregen in welke nieuwe inwoners er zijn bijgekomen met terugwerkende kracht. Deze zullen nog een welkomstpakket ontvangen. 

De Ketting:  
Er is in oktober groot onderhoud geweest aan De Ketting, iets tussen Gemeente en Rijkswaterstaat. Eerst waren de oude wilgen al gesnoeid tot verbazing van enkele inwoners, maar dit had verband met de aanleg van een geheel nieuw en breder betonnen fietspad. Enkele weken was De Ketting dan ook niet toegankelijk. De bedoeling is dat de Gemeente of Rijkswaterstaat nieuwe bomen gaat planten tzt???? Ook is er een vraag gekomen tot het plaatsen van meerdere bankjes langs De Ketting. De bestaande liggen nogal wat ver uit elkaar wat het voor de minder mobielen onder ons nogal een hindernis kan zijn om daar te gaan wandelen. Er wordt momenteel gekeken of de gemeente die heeft en of het via het Kerkenbudget aangevraagd kan worden. Er moet dan eerst een bankjesplan komen.  

Energiecooperatie: 
Bij Ger stond iemand op de stoep om eens over de EKA te praten. Er waren drie gegadigden die zich afvroegen hoe dit initiatief terziele was gegaan. Daarop is er nieuw leven in geblazen en heeft Ger alle mappen met bescheiden overgedragen en is er inmiddels een stichting opgericht waarvan DBOH €1000,- heeft geschonken voor deze opstartkosten. 

Kulturhus: 
Er is in oktober groot onderhoud geweest aan De Ketting, iets tussen Gemeente en Rijkswaterstaat. Eerst waren de oude wilgen al gesnoeid tot verbazing van enkele inwoners, maar dit had verband met de aanleg van een geheel  

Woonproject Senioren:  
Op de Jousterweg is de oude boerderij inmiddels gesloopt en is het terrein zelfs ingezaaid met gras. Dit in afwachting op wanneer de bouw zal gaan beginnen. Planning is oplevering eind 2024. 

Werkgroep Verkeer: 
Er is een tweedehands matrixbord aangeschaft welke al op verschillende invalshoeken in het dorp is opgehangen. Het levert inmiddels zeer interessante data op. Op 10 mei zal dit nader worden toegelicht door een van de organisatoren van de werkgroep. 

Hasker pompke:  
Er zal nog een laadpaal worden geinstalleerd nabij het Kulturhus. 

Werkgroep Bloemen:  
Bloemenzaad project heeft afgelopen jaar niet plaatsgevonden. Er werd aangenomen dat dit nu ieder jaar plaats zou gaan vinden?? 

Stichting 4/5 Mei:  
De herdenking kon weer fysiek plaatsvinden met een stille tocht naar de begraafplaats daar waar kinderen van beide scholen een kort gedicht, verhaal of lied lieten horen.

Contributie: 
Er is in verband met het virus geen mogelijkheid geweest met het ophalen van het lidmaatschapsgeld. De penningmeester wil elk lid vriendelijk verzoeken het voortaan via een automatische incasso te laten verlopen. Dit middels een brief met machtigingsformulier rondgebracht aan ieder lid. Hetzelfde aantal leden als voorgaande jaren heeft zijn lidmaatschapsgeld voldaan. Er blijken echter nogal veel inwoners te zijn die geen lid zijn van Dorpsbelang. Er is een formulier op de website te downloaden of online in te vullen en in te stemmen met een automatische incasso.  

Verenigingen:  
De verenigingen hebben een vrijwilligersprobleem. Het aantal leden daal gestaag t.o.v. de commerciële verenigingen. Samenvoegen bepaalde werkzaamheden, bestuursfuncties combineren met desnoods vergoeding? Nadenken over een sportvisie voor de komende 10 jaar. Is dit ook samen te stellen via het kernenbudget?  

Voetbalvereniging en Tennisvereniging: 
Er is een bijdragen geleverd op aanvraag van VV Oudehaske voor het installeren van LEDverlichting welke inmiddels is opgeleverd. 

Volleybalvereniging: 
Er is gevraagd aan ons om een bijdrage te leveren aan het opzetten van een Volleybal speelveld op het terrein van het jaarlijkse Dorpsfeest. Dit zou prima moeten kunnen. Echter moet er een goed plan worden ingediend bij de gemeente door het bestuur van de volleybalvereniging eventueel in samenwerking met DBOH. Via het Kernenbudget zou er een bijdrage kunnen worden aangevraagd. Tot op heden is dit plan nog niet in werking gezet… 

Kerstboom/Sinterklaas:  
Er is een bedrag van €1500,- voor gebudgetteerd evenals voorgaande jaren. Echter kwam er dit jaar een verzoek om meer geld aangezien dit voldoende scheen te zijn. Hierop heeft DBOH gevraagd om op voorhand het kostenplaatje inzichtelijk te maken. 

Perkjes aan de Baalder: 
Er zijn steeds meer bewoners die afhaken of niet meer wonen in de straat zodat het initiatief teveel bij 1 oud bewoner komt te liggen. Tevens is er eigenlijk groot onderhoud nodig aangezien de grond te slecht is en er niets tot weinig meer wil groeien. Het onderhoud van de perkjes welke door de bewoners voorheen werden onderhouden zijn teruggeven aan de gemeente.  

AED:  
Verzoek van DBOH is om hier een duidelijk verwijsbord te plaatsen waar de AED bij calamiteiten te vinden is. Ook de AED die geplaatst is bij VVOH is wel zichtbaar vanaf de weg maar staat desalniettemin achter een hek geplaatst welke dit vrij toegankelijk is. Omdat kennelijk alle AED ’s van DBOH zijn willen we hier verbeteringen zien. Er is inmiddels een verwijsbord geplaatst bij locatie Speelman maar de situatie bij het voetbalveld is nog steeds hetzelfde. Er is al wel toestemming verleend om de AED bij het voetbalveld te verplaatsen naar de locatie bij de tennisvereniging. 

Het onderhoud en de trainingen hiervoor worden betaald door DBOH. De AED raken wat op leeftijd en moeten zo-nu-en-dan getest worden op advies van de onderhoudsmonteur. 

Bankjes:  
Er zijn her en der in Oudehaske betonnen bankjes geplaatst welke nog kunnen worden voorzien van bijvoorbeeld tegeltjes al dan niet in mozaiekvorm. Alian zou e.e.a. ander regelen maar dit is tot op heden nog niet gelukt. Een heeft ook te maken met de nieuwbouw aan de Jousterweg 130 wat weleens zou kunnen betekenen dat de bankjes ergens anders moeten komen te staan. 

Nannewiid:  
Naast het alom bekende plan is er bekend geworden dat er inderdaad gebaggerd gaat worden. Er wordt rondom al veel gemeten omtrent waterdieptes her en der. Het plan om te baggeren en het recreatieklaar maken is in onze ogen realistisch en zou al een enorme verbetering zijn.

Voedselbos: 
Er is in september een overleg geweest met de voorzitter van de tuinvereniging, Simon Waley initiatiefnemer en Gerda van Eck voorzitter van DBOH. Inmiddels is er een streep door het hele plan gezet omdat de eigenaren van de volkstuintjes het idee niet zien zitten naast de gelegen tuintjes. De gemeente wil hier geen rol in spelen. 

Zonnepanelen:  
Er zijn verschillende initiatieven bij DBOH ter ore gekomen voor het plaatsen van een zonnepark. 

Bouwplannen aan het Kanaal Heerenveen West: 
Er zijn plannen vanuit Heerenveen om te gaan bouwen in Nijehaske over het Kanaal richting DFM. Hierover is overleg geweest tussen de gemeentes en het is pas realiteit als Heerenveen absoluut zelf géén bouwlocaties meer kan vinden. Dan nog is dit niet zomaar een feit. 

De8vanoudehaske: 
De flyer van de8vanoudehaske welke wordt gehanteerd door diverse werkgroepen zal tzt worden aangepast. Er is iemand gevonden met een planologische achtergrond die dit graag op zich wil nemen om het te inventariseren. Wat er op 10 mei 2022 op de bijeenkomst zal worden besproken heeft hier grotendeels invloed op.