Notulen Jaarlijkse ledenvergadering d.d. 17 april 2018

Aanwezig:

Bestuursleden: Jan Walrecht ( voorzitter), Ger v.’t Hoofd , Anky Schuring, Wilna Meyer, aspirant bestuurslid Esther Zachariasse Tineke Paulus ( secretaris).

Namens de gemeente:

Hendrik Hoekstra ( dorpen coördinator) plaatsvervanger Karien Aardema. Wethouder Jannie Schouwerwou afwezig met kennisgeving, Wolter Bauknegt( Wijkbeheerder).

Politieke partijen:

Theo Nauta ( CDA), Arjen de Ree ( FNP), Ineke Zwart( PvdA), Jeannet Speelman( D66).

Gasten: Dhr. Jan Ykema ( voorzitter nannewiid baggeren)

Mevr. Hanneke Schmeink ( presentatie project Elfwegentocht )

Aanwezige leden: 36 1. Opening

Jan heet een ieder welkom

Een bijzonder welkom aan de vertegenwoordigers gemeente Fryske Marren, en afgevaardigden van de politieke partijen Fryske Marren en gasten.

 1. Vaststellen agenda:

Na punt 6 wil Tjitte Huitema graag informatie geven namens bestuur Kulturhus.

Roelof Speelman mist de rondvraag op de agenda. De rondvraag is vervangen op de agenda omdat bij het vaststellen agenda, spreektijd kan worden aangegeven.

 1. Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen.

 1. Mogelijkheden tot vragen stellen aan B&W:

 • Dorpsgenoot: vanwege werkzaamheden knooppunt Joure, ligt er een verkeersregel “geen verkeer langs Lange Eekers ( vegelingsoord). Nu knooppunt Joure bijna klaar is, wordt de verkeersregel ook opgeheven?

 • Dhr. Hoekstra gaat navraag doen.

 • Dorpsgenoot: Tijdens de bouw van het crematorium is er beloofd om groenvoorziening aan te gaan leggen voor de bewoners die het meeste zicht hebben op de rouwstoet. De bewoners willen graag dat deze belofte wordt ingewilligd.

 • Dhr. Hoekstra gaat de aangegeven punten meenemen naar de gemeente.

 • Dhr.Speelman mist als eigenaar van camping de Kievit, wandelpaden en fietsroutes. Voorstel is bij de ecologische zone veenscheiding/ketting een wandelpad kan worden gerealiseerd. Dhr. Tjitte Huitema is eigenaar van de aangrenzende landerijen en geeft antwoord. Er ontstaat discussie. Er is ooit een laarzenplan gemaakt voor een wandelpad, dit plan ligt bij de gemeente. De gemeente heeft dit plan nooit teruggekoppeld naar de desbetreffende personen. Dorpen coördinator Hoekstra neemt dit plan en voorstel opnieuw mee naar de gemeente. Ook gaat Hoekstra in overleg met Tjitte Huitema.

 1. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 11 april 2017.

Geen op of aanmerkingen

 1. Jaarverslag 2017/2018

Het jaarverslag wordt via een power point door Jan Walrecht toegelicht.

Baggeren Nannewiid.

 • Dhr. Jan Ykema geeft verslag van de werkgroep baggeren nannewiid.

 • De metingen in het nannewiid over de kwaliteit van het water zijn goed.

 • De grootste problemen zijn aan de noordkant van het meer.

 • In kleine subgroepen wordt gekeken, op welke manier het verstandigste is om te gaan baggeren. De kosten en op welke manier dit betaald kan worden.

 • Ook wordt gekeken naar de toekomst, hoe het baggeren kan worden geregeld.

 • Er is nog geen definitief plan/besluit genomen.

 • Hendrik Hoekstra heeft namens de gemeente geen aanvullende informatie. De gemeente moet bezuinigen. Voor een bijdrage komt er in 2020 geld vrij. Ook geeft de gemeente aan maar een kleine deelnemer te zijn.

 • Jan Ykema geeft aan positief te blijven en hoopt met z’n allen ook als dorp de schouders eronder te zetten.

Dorpenschouw

 • De dorpenschouw is geweest. Er ligt een plan gemaakt met foto’s , maar nu de uitvoering van dit plan. De gemeente is al meerdere keren benaderd om op het gemaakte plan terug te komen. Ook dorpsgenoten blijven vragen stellen waarom de uitvoering van het gemaakte plan zolang op zich laat wachten. Dhr. Hoekstra legt uit dat er nog geen antwoord mogelijk is. Het plan moet eerst binnen de gemeente worden besproken en dit kan nog wel een poosje duren. Dit punt wordt opnieuw met dorpen coördinator Karien Aardema besproken. Karien is bij de volgende bestuursvergadering d.d. 14 mei uitgenodigd.

Werkgroep Wonen

 • Dhr. Geert Bongers neemt het woord en geeft uitleg van de stand van zaken binnen de werkgroep. Er is overleg geweest met de gemeente Fryske Marren, waar men te maken kreeg met regelgeving en bureaucratie. De behoefte peiling enquête 60+ liet zien, dat er vraag naar senioren woningen zijn in het dorp. Bewoners die in Oudehaske een leven lang hebben gewoond, moeten wanneer zijn ouder worden verplicht verhuizen. Oudehaske heeft te weinig voorzieningen in de vorm van wonen voor ouderen. Er ligt dan ook een dringende vraag voor de politiek die hier aanwezig zijn, om mee te gaan denken om tot een oplossing te gaan komen.

 • Hendrik Hoekstra geeft aan: De provincie beziet of ze dorpen mogelijkheden kan bieden voor de huisvesting van senioren.

Molen

 • Samen met bestuur dierenparkje Us lyts Fee is Dorpsbelang in gesprek. Het dierenparkje gaat het onderhoud aan de molen op zich nemen, waarbij Dorpsbelang de financiën gaat verzorgen.

Abri

 • De abri is versleten en zal opnieuw worden gebouwd door de gemeente. Er zijn door de gemeente verschillende ontwerpen gemaakt. De tekeningen komen in de pauze te hangen waarop een ieder kan mee stemmen welke abri er in Oudehaske gaat worden gebouwd. Het materiaal wordt duurzaam.

Kerstboom

 • De vrijwilligers van de kerstboom 2017 gaven te kennen dit niet meer te gaan verzorgen. Er moest op korte termijn iets geregeld worden. Dorpsbelang heeft in korte tijd een kerstboom met verlichting kunnen plaatsen, helaas zat er na enkele dagen kortsluiting in de verlichting. Dit was niet meer te herstellen. Voor 2018 is afgesproken dat er wordt gekozen voor een duurzame kerstboom. Ook hebben zich 3 jonge dorpsbewoners zich aangemeld voor het organiseren van de kerstboom 2018.

Schuilvoorziening

 • De schuilvoorziening is in juni 2017 door de jongeren in gebruik genomen.

Speeltuin Menning

 • De gemeente heeft een nieuw beleid speeltuinen en geven voorlopig geen nieuwe vergunningen voor een nieuw aan te leggen speeltuin.

Sinterklaas

 • Voor het organiseren van het jaarlijkse sinterklaas feest, wordt nog een vrijwilliger gezocht. De intocht sinterklaas is eind november.

Stille Tocht 4 mei.

 • De begrafenis Rottum, Oudehaske en Haskerhorne wil graag de aandacht voor oorlogsslachtoffers 4 mei in ere herstellen. De vraag is bij de 2 scholen neergelegd om dit samen met de schoolkinderen te gaan organiseren. De scholen geven aan, dat 4 mei in de vakantie periode valt en daardoor moeilijk te organiseren is. Wel wordt er aandacht geschonken in de vorm van een fietstocht op 25 april en starten op het Peter Tazelaarpad. Informatie en uitleg wie Peter Tazelaar was wordt door Ietje Kornelis en Sietse Krikke verzorgt. Voor een stille tocht wordt er voor volgend jaar opnieuw bekeken hoe dit voor het dorp Oudehaske weer tot stand kan komen. Een krans leggen samen met de dorpsbewoners bij het oorlogsgraf op de begraafplaats Oudehaske.

Repair Café

 • Doordat er weinig belangstelling en aanmeldingen waren voor het repair café, is besloten om voorlopig te gaan stoppen.

Toekomst plannen

 • Er is 11 jaar terug een blad uitgekomen met de dorpsvisie. Oude actie punten die nu ook nog actueel blijken te zijn, worden opnieuw onder de loep genomen. Er ligt een plan om het blad dorpsvisie opnieuw te gaan onderzoeken en te gaan herschrijven. Er is een commissie samengesteld.

Voorzitter Kulturhus

 • Tjitte Huitema geeft uitleg over de financiële lasten van het Kulturhus. Omdat de organisatie geen extra geld heeft voor het uitbreiden van activiteiten wordt er een nieuw voorstel gelanceerd. Het voorstel is:

 • Er komt een vaste club met mensen die per jaar 50 euro doneren voor het Kulturhus.

 • Als tegenprestatie geeft Tjitte aan een bordje met namen van de donatie mensen in het Kulturhus te gaan ophangen. Dit gaat sommige dorpsbewoners iets te ver. Misschien is het ook leuk om iets gezellig te gaan organiseren voor deze clubleden/ donateurs.

 • Er wordt door een dorpsbewoner nog een tip gegeven om activiteiten te gaan organiseren zoals een film of theater/muziek avond.

 • Voor opgave club/donateurs kan dit bij Tjitte Huitema.

 1. Pauze

 2. Verslag Penningmeester

 • Jan Walrecht geeft uitleg over het aftreden van de penningmeester. De financiële zaken van inkomsten en uitgaven zijn d.m.v. een sheet op het scherm te volgen. De te volgen sheet is door de penningmeester Theo Huitema aangeleverd. Er is geld gereserveerd voor de eventuele uitgaven baggeren nannewiid. Er zijn geen vragen.

 1. Verslag kascommissie

 • Sietse van Stralen heeft samen met Clara van der Wal de kas bij Theo Huitema gecontroleerd. Deze is goedgekeurd. Voor volgend jaar is Clara v.d.Wal opnieuw bereid samen met Henk Gemser de kas te controleren.

 1. Er heeft zich 1 kandidaat voor het bestuur aangemeld. Esther Zachariasse is bereid om ook de taak als penningmeester op zich te gaan nemen. Esther woont 3 maanden in Oudehaske en heeft zich in het dorp gevestigd als advocaat. Theo Huitema was aftredend penningmeester en niet herkiesbaar. De bestuursvergadering d.d.9 april hebben wij onder het genot van een hapje en drankje stil gestaan bij het aftreden van Theo Huitema.

 2. Presentatie Elfwegentocht. ( twee weken feest zonder 1 druppel benzine).