Afdrukken

Notulen Jaarlijkse ledenvergadering d.d. 17 april 2018

Aanwezig:

Bestuursleden: Jan Walrecht ( voorzitter), Ger v.’t Hoofd , Anky Schuring, Wilna Meyer, aspirant bestuurslid Esther Zachariasse Tineke Paulus ( secretaris).

Namens de gemeente:

Hendrik Hoekstra ( dorpen coördinator) plaatsvervanger Karien Aardema. Wethouder Jannie Schouwerwou afwezig met kennisgeving, Wolter Bauknegt( Wijkbeheerder).

Politieke partijen:

Theo Nauta ( CDA), Arjen de Ree ( FNP), Ineke Zwart( PvdA), Jeannet Speelman( D66).

Gasten: Dhr. Jan Ykema ( voorzitter nannewiid baggeren)

Mevr. Hanneke Schmeink ( presentatie project Elfwegentocht )

Aanwezige leden: 36 1. Opening

Jan heet een ieder welkom

Een bijzonder welkom aan de vertegenwoordigers gemeente Fryske Marren, en afgevaardigden van de politieke partijen Fryske Marren en gasten.

 1. Vaststellen agenda:

Na punt 6 wil Tjitte Huitema graag informatie geven namens bestuur Kulturhus.

Roelof Speelman mist de rondvraag op de agenda. De rondvraag is vervangen op de agenda omdat bij het vaststellen agenda, spreektijd kan worden aangegeven.

 1. Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen.

 1. Mogelijkheden tot vragen stellen aan B&W:

 1. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 11 april 2017.

Geen op of aanmerkingen

 1. Jaarverslag 2017/2018

Het jaarverslag wordt via een power point door Jan Walrecht toegelicht.

Baggeren Nannewiid.

Dorpenschouw

Werkgroep Wonen

Molen

Abri

Kerstboom

Schuilvoorziening

Speeltuin Menning

Sinterklaas

Stille Tocht 4 mei.

Repair Café

Toekomst plannen

Voorzitter Kulturhus

 1. Pauze

 2. Verslag Penningmeester

 1. Verslag kascommissie

 1. Er heeft zich 1 kandidaat voor het bestuur aangemeld. Esther Zachariasse is bereid om ook de taak als penningmeester op zich te gaan nemen. Esther woont 3 maanden in Oudehaske en heeft zich in het dorp gevestigd als advocaat. Theo Huitema was aftredend penningmeester en niet herkiesbaar. De bestuursvergadering d.d.9 april hebben wij onder het genot van een hapje en drankje stil gestaan bij het aftreden van Theo Huitema.

 2. Presentatie Elfwegentocht. ( twee weken feest zonder 1 druppel benzine).