Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 8 april 2019

Aanwezig:

Bestuursleden: Jan Walrecht (voorzitter), Ger van ’t Hoofd (vicevoorziter),
Esther Zachariasse (penningmeester), Anky Schuring, Wilna Meyer, aspirant bestuurslid Maurits Kalsbeek en Tineke Paulus (secretaris).

Namens de gemeente: Karien van Mierlo (dorpencoördinator), Wolter Bauknegt (wijkbeheerder) en Wethouder Jos Boerland.

Politieke partijen: Dhr. Nota CDA, Jochum Meester FNP

Gasten: Kwartiermakers Toekomst Oudehaske: Mieke van Heeringen, Nel Kruiswijk

Stichting gebiedsplan Nannewiid in oprichting: Jan Ykema

Oprichting Energiecorporatie: Bouke de Boer (schuift later aan)

Kascommissie: Dhr. H. Gemser, Mevrouw C van der Wal.

Aanwezige leden: 53 1. Opening

Jan heet een ieder welkom.

Een bijzonder welkom aan de vertegenwoordigers gemeente Fryske Marren, en afgevaardigden van de politieke partijen Fryske Marren. Ook een welkom voor de gasten kwartiermakers Fryske Marren.

 

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

 1. Mogelijkheden tot vragen stellen aan B & W

Wethouder Dhr. Jos Boerland, stelt zich voor en daarbij vertelt hij iets over de werkzaamheden die hij in de gemeente gaat oppakken. Er worden een paar veranderpunten aangegeven; Tinter groep uit Gieten gaan de taken van Miks Welzijn overnemen voor het Welzijnswerk Fryske Marren.

Vraag dorpsbewoner:
Wat is de reden waarom dat er zo weinig straatlantaarns branden in Oudehaske. Er ontstaat discussie en men geeft aan erg ontevreden te zijn omdat Oudehaske zo slecht verlicht is tijdens avond en nachtelijke uren. De wijkbeheerder Wolter doet toezegging dat er meer aandacht aan zal worden gegeven.

Vraag dorpsbewoner Reidkraach:
geeft aan dat er veel lawaai en overlast wordt ervaren van de nieuw aangelegde Rijksweg. Er zijn metingen gedaan waar op meer lawaai naar voren komt. De wethouder geeft antwoord, dat er weinig tot niks aan kan worden gedaan. Ook Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor deze taak, geeft en wil niet in gesprek.

Vraag Tjitte Huitema:
Hoeveel ruimte zit er voor de kleine dorpen in voor nieuwbouwplannen? De gemeente geeft aan met commissie Wonen Oudehaske in gesprek te zijn voor de uitwerking van woningen voor senioren (levensbestendige woningen). De gemeente wil opnieuw een enquête onder de dorpsbewoners van Oudehaske laten uitvoeren, om aan te tonen dat er werkelijk behoefte is voor deze vorm van woningen. Ger (namens DB werkgroep Wonen), geeft uitleg wat de werkgroep tot nu toe heeft bereikt. Samen met Miks is er vorig jaar een onderzoek geweest naar de wensen van dorpsbewoners Oudehaske. Dit onderzoek liet duidelijk zien dat er genoeg vraag naar levensbestendige woningen/senioren zijn. Ook geven de jongeren aanwezigen ledenvergadering aan, dat er ook een grote behoefte is voor jonge gezinnen, vrijstaand wonen. Mensen willen graag blijven wonen in Oudehaske en de vraag naar nieuwbouw is aanwezig.

 

 1. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 17 april 2018.

Geen op of aanmerkingen.

 1. Jaarverslag 2018 / 2019

Er zijn geen opmerkingen/vragen voor het jaarverslag en wordt goedgekeurd. Wel is er de vraag of het jaarverslag voor volgend jaar eerder op de website zou kunnen worden geplaatst. Dit wordt toegezegd. 1. Verslag penningmeester:

Esther geeft uitleg over het jaaroverzicht van 2018 / 2019. Er zijn in het afgelopen jaar weinig extra uitgaven geweest zoals het geven van subsidie etc. Daardoor is het banksaldo meer dan vorige jaren. Er wordt aangegeven dat er een bedrag is gereserveerd voor Baggeren Nannewiid.

 

 1. Kascommissie :

Dhr. Gemser geeft uitleg/opmerkingen: Ook de kascommissie was opgevallen het grote spaarbedrag dat op rekening staat van DB. Opmerking daarbij: er is weinig geld uitgegeven, maar er was dan ook weinig aanvraag voor subsidie en/of projecten in Oudehaske. De nieuwe kascommissie voor 2019/2020 is : Dhr. Faber, Wiidswal 8 en Dhr. H. Gemser . 1. Bestuursverkiezing:

Aftredende bestuursleden: Wilna Meyer, Esther Zachariasse en Tineke Paulus (allen niet herkiesbaar)

Aspirant bestuurslid: Maurits Kalsbeek. (kiesbaar)

De aftredende bestuursleden hebben in een voorgaand bestuursvergadering al afscheid genomen met een dankwoord namens de voorzitter Dhr. Jan Walrecht. Vandaar nu een kort dankwoord namens het bestuur. Dhr Maurits Kalsbeek wordt voorgesteld aan de leden waarop er met volle overtuigend applaus wordt ingestemd voor bestuurslid Maurits Kalsbeek. 1. Instellen commissie besteding €1000,-

De commissie bestaat uit de volgende dorpsbewoners;

 • Roel van der Beuker

 • Ger v ’t Hoofd

 • Jan Willem Schreiber

 • Gooitske van der Sluis.

Pauze

Toekomst Oudehaske e.o.:

Mevr. Marieke v Heeringen vertelt over de Toekomst van Oudehaske. Een initiatief waarvoor
elke wijk een uitnodiging heeft ontvangen en over de stand van zaken tot nu toe.

 

Gebiedsplan Nannewiid:

Presentatie door Dhr. J. Ykema over de plannen en resultaten betreffende het Nannewiid in de toekomst.

 

Energiecoöperatie:

Presentatie van Dhr. B. de Boer over de talloze mogelijkheden van het opzetten van een energiecoöperatie op lokaal niveau. Meer informatie te vinden op www.energievanons.nl