Jaarverslag 2019/2020 Dorpsbelang Oudehaske 

 

Voorzitter: Jan Walrecht 
Penningmeester/Vice-voorzitter: Ger van ’t Hoofd 
Secretaris: Maurits Kalsbeek 
Bestuurslid: Anky Schuring 
Bestuurslid: Gooitske van der Sluis 

Aantal leden: 355 – 397 

Aantal vergaderingen: 8 en meerdere gasten aan tafel geweest. 
Overleg met gemeente De Fryske Marren, Omrin, De Baerch, Stichting Nannewiid en EKA (energiecooperatie), de 8 van Oudehaske, AED 

 

Besproken onderwerpen van afgelopen jaar: 

Bestuur: 

Na een aantal bestuurswisselingen lijkt het erop dat er een stabiel en werkbaar bestuur is ontstaan zijnde de bovengenoemde leden. Het penningmeesterschap wordt de komende tijd uitgevoerd door de vice-voorzitter in samenwerking met Sietse Kees van Stralen, die de administratie en boekhouding verzorg. Sietse Kees wil echter geen bestuursfunctie vervullen. 

Gemeente: 

Diverse overleggen.... 

Abri/bushokje 

Deze is inmiddels geheel vernieuwd maar is helaas ook al een keer slachtoffer geweest van vandalisme… Heden staat het er prima bij. 

Website: 

De website www.oudehaske.info is compleet opnieuw opgezet door de secretaris en hier tevens in beheer en onderhoud. Evenals het Facebookaccount welke is uitgebreid met redactrice Nel Kruiswijk. 

Kerstboom/Sinterklaas: 

De Kerstboom is dit jaar georganiseerd door de Feestcommissie die eveneens het Sinterklaasfeest verzorgde. 

Afronding Hasker Pompke: 

Begin 2019 heeft een ‘reunie’ bijeenkomst plaatsgevonden van het Hasker Pompke, een zeer succesvol project van Juli 2018. 

Stichting 4/5 Mei: 

Op 4 mei heeft er een stille tocht plaatsgevonden georganiseerd door DBOH. Er is een krans gelegd en ‘De Last Post’ is gespeeld door Rommert Politiek. Dit jaar zal er in verband met 75 jaar door de kerk een herdenking worden georganiseerd. Wederom begeleid door Rommert Politiek. 

Nannewiid: 

De Stichting Nannewiid is inmiddels opgericht. Er is een gebiedsplan in de maak waarin verdere plannen in zullen worden uitgewerkt. 

Molen: 

Het hekwerk van de molen is vervangen. Echter is de geschiedenis van het hoe-en-waarom de molen er is geplaats lastig te achterhalen. Dit is nodig om er een informatiebord te kunnen plaatsen. Er zijn nog vrijwilligers nodig om de molen op te knappen en daarna te onderhouden. Niemand heeft zich tot nu toe aangemeld. Ook de stichting ‘us lyts fee’ is benaderd om tegen betaling e.e.a. te onderhouden maar er is nog geen reactie. 

Klankbordgroep: 

Uit de huiskamergesprekken zijn onstaan : De 8 van Oudehaske een toekomstagenda voor ons dorp. Er zijn dus 8 werkgroepen nodig en uiteraard ook dorpsgenoten die aan de slag willen met één of meerdere groepen! Er zijn twee coordinatoren aangewezen om de themagroepen aan te sturen zijnde: Germ van de Weg en Martin Dijkhoff. 

EKA: 

De Energiecooperatie is getracht op te richten maar is door enige bestuurlijke strubbelingen opgehouden te bestaan. Het is de bedoeling om een nieuw bestuur te vormen en dit weer op te pakken. 

AED:  

Het onderhoud van de AED bij het Kulturhus is geregeld voor de komende 4,5 jaar bij LEF. Er is €750,- bijgedragen voor een AED bij WaReNa met als voorwaarde dat ze zelf het onderhoud en de cursussen voor hun rekening nemen. 

Bankjes: 

Er zijn her en der in Oudehaske betonnen bankjes geplaatst welke nog kunnen worden voorzien van bijvoorbeeld tegeltjes al dan niet in mozaiekvorm. 

Glasvezel: 

Het aanmelden voor het krijgen van glasvezel is inmiddels afgerond. Sommigen krijgen binnenkort een brief wanneer e.e.a. zal worden aangelegd. Lang niet iedereen krijgt ook daadwerkelijk glasvezel ondanks dat je je wel hebt aangemeld omdat sommigen straten te weinig belangstelling hebben. 

Sociaal Digitaal Platform: 

DFMcentraal is platform voor en door alle inwoners van DFM. De gemeentegids is er bijvoorbeeld digitaal in opgenomen. Je kunt een groep vormen en je eigen pagina met eventueel zelf geschreven stukjes invullen. Dit alles aangeboden via: mijnbuurtje.nl (landelijke organisatie) 

Wandelpad: 

De gemeente heeft besloten niet mee te gaan in het wandelpad langs het resturende stukje Badweg van De Jasker tot het Paviljoen. Ze hebben hier geen budget voor (dorpsbelang wel) en vinden het geen onveilige situatie. Misschien moet het als ‘olifantenpaadje’ vanzelf ontstaan? 

Speeltuinen: 

Er is inmiddels meer duidelijkheid betreffende de speeltuinen. Het blijkt dat er mappen met instructies liggen welke sommige buurtbewoners hanteren bij het onderhouden van de speeltuinen. Gaan deze echter verhuizen zal deze map moeten worden overgedragen anders raakt het in verval. 

Tennisvereniging: 

Er is een bijdrage toegekend van €250,- aan de tennisvereniging voor het vernieuwen van de afrastering dmv. struiken op een totaal investering van €500,-