OHaskeSlider-01.jpg
BESTUURSVERGADERING

op 11 Juni 2024

het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand (o.v.b.)
in het Kulturhus van 19.30 tot 21.30uur

het staat een ieder vrij om langs te komen maar ook kunt u uw vergaderpunt mailen

ondernemersbijeenkomst
ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Oudehaske
vindt dit jaar plaats op:

28 MEI 2024

in het Kulturhus te Oudehaske vanaf 20.00uur

Slide
DE BAERCH

De Baerch editie 3-2024 verschijnt binnenkort weer en het ligt eind Juni weer in uw brievenbus!

Heeft u verhalen, nieuwtjes of andere onderwerpen die u nog eens wilt bespreken in het dorpsblad??
Schroom dan niet om contact op te nemen of een geschreven artikel in te sturen.
We zien en horen het graag!!

previous arrow
next arrow
Shadow
Notulen Algemene Leden Vergadering 9 Mei 2023 

Locatie: Kulturhus te Oudehaske 
 

Aanwezigen:  
DBOH bestuur zijnde: Gerda van Eck (voorzitter), Alian Memelink (penningmeester), Peter van Dijk (algemeen bestuurslid) en Maurits Kalsbeek (secretaris) 
Namens de gemeente: Wethouder L. Boelsma, dorpencoordinator Karien van Mierlo (afwezig), Wolter Bauknecht (wijkbeheerder) 
Bezoekers: Er zijn 35 bezoekers geteld. 
 
19.30 uur Opening en Vaststellen Agenda: 
Gerda opent en doet verslag wat ongeveer gaat plaatsvinden.  
De Agenda ondergaat enige wijziging kwa volgorde. 

Ingekomen stukken: 
Heeft er iemand een mededeling?  
Ja er is iemand, nml. Dhr. Van der Pol, die een mail heeft gezonden maar die heeft nog geen reactie hierop gehad. En vond dat eigenlijk een hele slechte zaak. Ook met De Kear had hij al eens gemaild maar kreeg ook nooit respons. Vervelende zaak. Achteraf bleek hij het verkeerde mailadres te hebben gebruikt dus was het mysterie opgelost. 

Vaststellen Notulen ALV2022 
10 mei verslag vorig jaar welke vermeld staan op de website. Iemand opmerkingen?  
Gerda licht toe dat er inmiddels wel al Serredeuren in het Kulturhus zijn gerealiseerd. Welke als punt 
voorkwamen in de notulen. Verder was er niemand die er opmerkingen over had. 

PowerPoint 

Dit jaar is er gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie waarin meerder punten welke ook in  
het Jaarverslag 2022/23 voorkomen werden behandeld. Elk sheet heeft zijn eigen onderwerp. 

Jaarverslag 2022/23  

Jaarverslag 2022/23 wordt op de website geplaatst maar is inhoudelijk behandeld en toegelicht 
via PowerPoint presentatie. 

Begroting 2023 
Alian Memelink neemt het gesprek waar en licht het financieel verslag toe.  
de nieuwe begroting 2023 wordt toegelicht. Tjitte Huitema vraagt zich af wat DBOH met al hun 
geld wil gaan doen. Gerda deelt mee dat wij hiervan ook bewust zijn maar als we gaan uitgeven 
willen we dat wel verantwoord kunnen doen. 
Er wordt een vraag gesteld hoeveel leden er zijn in totaal en waarom niet het gehele dorp lid is of  
van het bestaan af weet. Alian vertelt dat we een PRcommissie hebben opgesteld hiervoor door  
drie van de bestuursleden. Op dit moment zijn er 361 leden. 

Samenwerking sheet: 

Gerda licht het samenwerking sheet toe hoe wij dit als DBOH zien. Met nam de kwartaalgesprekken 
die er georganiseerd zijn en binnenkort aan de derde editie toe is. Verder zoeken we het op 
meerdere vlakken om tot een samenwerking te komen zoals bijvoorbeeld afspraken met De Kear. 
Ondernemers sheet: 
Peter van Dijk doet zijn verhaal. Er zijn ongeveer 255 ondernemers in Oudehaske.  
In het Najaar wordt de eerste editie ondernemersavond georganiseerd. 
 
Verkeersveiligheid sheet: 

Ferdinand Nauta doet een korte samenvatting van de verkeersgroep. Er is een matrixbord 
aangeschaft. Resultaten, bijvoorbeeld in de maand december 2022 kwamen 76500 voertuigen  
voorbij vanaf Heerenveen naar Oudehaske. Er worden snelheden boven de 100km gereden zoals 
volgens metingen. Omrop Fryslan reageerde hierop  in zijn een van zijn programma s en toen  
ging eea in werking. Ook DFM is hierop aangesproken door OF en in navolging is een vergadering 
belegd. Daarop zijn inmiddels fietsstroken gerealiseerd binnen 1 week na overleg.  
een goed begin dus. 

Andere plannen worden tzt uitgewerkt zoals het inmiddels veel besproken doorfietspad. 
Wethouder Boelens reageert ondanks dat het niet haar portefeuille is.  
Haar advies is de lijnen kort te houden nu. Er zijn deskundigen die een rapport maken. 
Publiek reageert dat er binnenkort iets ernstigs mis moet gaan. Er is al jarren geleden eens  
aangegeven dat er knelpunten zijn en dit geen stand houdt. Er is met name ook veel onrust over de 
enorme trekkers en wegraces die nachts plaatsvinden in het dorp. Er is ook veel verkeer door 
Oudehaske heen als een soort sluiproute naar de A7 toe vanuit Sint Johannesga. 

Iemand uit het publiek wil graag de Matrix geplaatst hebben op een specifieke plaats.  
Ferdinand gaat met hem in gesprek na de vergadering om gegevens uit te wisselen. 
 
Hoogspanning sheet: 

Jaren geleden zou er een derde trace naast de bestaande twee (Hoogspanningskabels) geplaatst 
worden wat toen gecanceld is maar inmiddels zijn er weer plannen om dit te gaan.  
Wethouder licht toe: begin Juni 2023 komt er inzage wat het scenario gaat zijn en dan kan er 
nagedacht worden over een zienswijze. Tegenhouden kunnen we deze ontwikkelingen niet maar  
we kunnen wel wat tegeneisen neerleggen. 

Heerenveen Woningbouw: 

We houden dit scherp in de gaten. De contacten zijn inmiddels gelegd.  
Als er noodzaak is zal Heerenveen willen gaan bouwen maar dit moet men wel eerst duidelijk 
aantonen. Wethouder licht toe. Hoe en wat de voorwaarden zijn om dit aan te tonen wordt intern  
op gemeente nog overlegd. 

Nannewiid:
Martin Dijkhoff licht toe. Baggeren is inmiddels bekend en gaat van start binnenkort.  
Er zit nog meer in de pijplijn en dat heeft ervoor gezorgd dat er een gebiedsbeheerder aan de slag  
gaat om dit te bekijken. Gemeente en Provincie zijn aan de beurt om hun zegje hierover te doen. 
Waterschap vindt dat zij voldoende hebben bijgedragen. Wachten is op het nieuwe college om  
het op te gaan nemen. 

Zwemwaterkwaliteit zegt Gerda Waterlander: Het is voor een derde keer afgekeurd als  
zwemwater wat erg jammer is. De ganzen zorgen voor ekolibacterie die rijk aanwezig is.  
Er zijn mogelijkheden om dit op te lossen maar de naastgelegen Camping krijgt nieuwe eigenaar  
en daar hangt het van af wat die met het strandje wil. 
 
Alian Memelink legt uit hoe metingen worden verricht. Hier zit nogal wat verschil in. Meten naar zwemkwaliteit of waterkwaliteit daar zit verschil in. Is het hele Nannewiid ongeschikt als water  
of alleen het strandje. Met borden zou men kunnen waarschuwen voor slecht zwemwater. 

Ontmoetingsplek Jeugd: 

Lastig. Hoe bereik je ze. We hebben eventueel hulp van De Kear hiervoor.  
Hier gaan we nog veel actie op inzetten. 

DeBaerch stopt na 40 jaar: 

Idzard Silvius is aanwezig en licht toe: Gezien de huidige tijd is het krantje nogal verouderd.  
De onderhoudskosten nemen nogal toe. Op de vragen naar nieuwe vrijwilligers omdat bestuur  
ermee stopt, zijn er geen nieuwe vrijwilligers opgestaan om het verder door te zetten. 
Momenteel is er een enquete vanuit Dorpsbelang in omloop.  
Hierna reikt Gerda Waterlander een speldje uit aan Idzard voor al zijn vrijwilligerswerk. 

Lelylijn: 

Houden we in de gaten en volgen we op de voet. Wethouder Boelens licht toe.  
Op dit stuit is men bestuurlijk aangehaakt om de mogelijkheden van de lijn de bekijken.  
Huizenbouw is een mogelijkheid maar eigenlijk een ander project?? die er los van staat. 

OMRIN:  
Peter vertelt dat er gisteren een overleg is geweest met financiele Directeur van de Omrin.  
Toezegging is gedaan door Omrin om de losplaats van het vuil te gaan overkappen en stank  
en geluidsoverlast te beperken. In de komende bijeenkomsten willen ze een goede buur voor de 
omwonenden zijn. OMRIN zal hier waarschijnlijk nooit verdwijnen. Door gebruik van steeds 
nieuwere technieken kan men meer vuil kan verwerken en voor minder overlast zorgen. 

Wethouder Boelens licht toe. Onze inwoners hebben last van OMRIN. De grond is inderdaad  
van Heerenveen maar hun uitbreidingen komen richting Oudehaske en daar moeten we wel  
wat mee. Klachten altijd richting FUMO doen. 

Op weg naar de Visie: 

Alian Memeling vertelt dat ze onderzoek doet voor haar studie. We zijn toe aan een nieuwe  
dorpsvisie en hierbij is de mening van alle inwoners erg belangrijk. Er volgt binnekort een 
enquete om dit te gaan onderzoeken.  
Oudere dorpsvisies, de8vanoudehaske etc. worden hierin meegenomen.  

Bestuur: 

Ger van t Hoofd is per 1 januari afgetreden. Hij heeft 10 jaar werk gedaan voor dorpsbelang.  
Applaus volgt als waardering. Helaas was hij door vakantie niet aanwezig. 
 
Mededeling: 

Morgen Petear over Jousterweg 130 en er wordt binnenkort een Energiemarkt georganiseerd. 
 
PAUZE 21.00uur 
 
21.15uur  
Toelichting stand van zaken baggeren Nannewiid door Erwin Bos, Wetterskip Fyslân 
Gerda doet korte inleiding. Er is al genoeg bekend dus we beginnen bij de stand van zaken op dit moment. Het bestek zit in de laatste fase. Daarna wordt het werk uitgevoerd. Baggeren gebeurt vanaf het water met buizen/slangen. Voor de opvaarten hebben we goedkeuringen gevraagd om te baggeren en dit is akkoord bevonden. Een particulier heeft medewerking verleend voor een stuk depot zodat het wat verder komt te liggen ivm overlast omwonenden. Vergunningaanvraag is in volle gang. Er komt een Keet op de parkeerplaats van de Camping voor vragen etc. 
 

 
Beheersplan?? Hoe voorkom je weer verslibbing? Dit is een vervolgstap en zit niet in dit plan. Momenteel wordt daar nu overleg over gepleegd. Goed toezicht houden op het Beheersplan. 
 

 
Veenscheiding baggeren? Wordt momenteel onderzocht en bij doorgang meegenomen tijdens de uitvoering van het Nannewiid. Gerda vraagt; is er tekening van de waterlopen die we op de website kunnen zetten? In het meerjarenplan baggeren wordt dit onderzocht. 
Tijdspad: start na de bouwvakvakantie. Baggeren eind september 2023. Opvaarten voor 1 april 2023. Totale baggerwerk moet 1 augustus 2024 klaar zijn.  
 
 
21.30uur  
Toelichting toekomst basisonderwijs door Martine de Jong (directeur it Haskerplak) en  
Jaap-Jan van Leeuwen (directeur Tarissing) 

Ze stellen zichzelf even voor.  

Ze zijn al een ruim jaar in gesprek over een fusie en in overleg met een flink aantal inwoners wat gezien  
de kinderen ook al snel een honderdtal zal is. Men wil een samenlevingsschool opzetten. Waarbij ze dat  
graag in een nieuw gebouw willen opstarten. Nu zijn er 2 gebouwen die gebruikt gaan worden.  
9 groepen, waarvan 4 op de Vervening en 5 op het Haskerplak.  
Er moeten nog wat handtekeningen gezet maar dan kan men van start.  

Het wordt geen openbare school. Het Christelijk Onderwijs zal blijven alsmede andere religies.  
Dit heeft bij de inwoners gelukkig niet voor heftige discussies geleid. Goede en sterke punten  
samenvoegen. Wat zijn die sterke punten dan? Er is een extern adviseur geraadpleegd om dit te  
begeleiden. Veel punten kwamen echter al overeen.  

Groep 1,2,5,6 komen in een gebouw. Groep 3,4,7,8 in een ander gebouw. Mocht dit niet werken dan  
passen we dit wel aan maar eerst proberen. Ivm spreiding van de gebouwen kan men wel tegen wat  
heikele verkeerssituaties aanlopen. Er zijn verhalen over een shared-space oid. Hier moet wel de nodige 
aandacht aan worden besteed.
 
Gebouwen zijn al 40 jaar oud en dat is wel te merken. Dus er moet nog wel wat gebeuren.  
Lange actielijst dus. Nieuwe naam moet worden bedacht maar daar is nog krap tijd voor...  
tot na de zomervakantie. 

De school wil zich graag aansluiten bij de kwartaaloverleggen van DBOH. 

Rondvragen?
 
Roelof Speelman: 
Hoe zit het met de uberhaupt met het bouwen veel mensen vertrekken uit namelijk Oudehaske. 
Wethouder Boelens vult aan: Blijf inventariseren in het dorp of er behoefte is aan woningen en welke  
om de kar voort te trekken.  

J.W. Van der Pol: 

Ik mis een ouderbeleid. Bijvoorbeeld ivm de digitalisering. Veel ouderen hebben dit niet en hebben veel 
vragen. Hij heeft De Kear meerdere keren gevraagd maar krijgt geen respons. Wel bij de BBB nav een 
brandbrief die hij heeft rondgestuurd. Zelf heeft hij als vrijwilliger al vele ouderen begeleid bij digitale 
problemen maar er zijn teveel om allemaal te helpen. 

Vraag uit publiek:
Hoe zit het met het bankjes verhaal? Bij de kerk staat een vervallen bankje en bij het 
Taselaarpad stond er ook een  maar ook zijn sommige weggehaald.  
Gerda Waterlander belooft een plan te maken in de toekomst te maken waar bankjes kunnen komen.  
Dit plan zat al in de pijplijn maar door drukte steeds vooruitgeschoven. Te zijner tijd zal dit plan op 
website en op facebook komen te staan. 
 
22.00uur is vergadering gesloten.