• OHaskeSlider-01.jpg
 • OHaskeSlider-05.jpg
 • OHaskeSlider-09.jpg
 • OHaskeSlider-10.jpg
 • OHaskeSlider-13.jpg
 • OHaskeSlider-15.jpg
 • OHaskeSlider-17.jpg
 • OHaskeSlider-19.jpg
 • OHaskeSlider-25.jpg
 • OHaskeSlider-28.jpg
 • OHaskeSlider-30.jpg
 • OHaskeSlider-32.jpg
 • OHaskeSlider-34.jpg

Beste dorspgenoten,

We horen veel verschillende, tegengestelde meningen van dorpsgenoten over de mogelijke komst van het AZC.
Uit alle geluiden die we nu horen is het voor ons duidelijk dat het niet mogelijk is om met een afgewogen brief te komen die de visie in het dorp recht doet.

We roepen daarom iedereen op om vooral in te spreken bij de raad wanneer er een petear wordt georganiseerd over het AZC.

Dorpsbelang blijft vanzelfsprekend zo goed en zo compleet mogelijk informeren over het proces. Dorpsbelang wacht de besluitvorming in de raad af en zal, afhankelijk van het bestluit, daarna nagaan welke rol wij kunnen vervullen in een eventueel vervolg.

 

 

 

 

 

Wetterskip Fryslan start vanaf volgende week met de aanleg van weilanddepots voor de tijdelijke opslag van bagger uit een gedeelte van het Nannewiid en de opvaarten bij Oudehaske.

Het uitbaggeren start naar verwachting eind oktober 2023. Hiermee wordt de kwaliteit van het water van het Nannewiid verbeterd.

Op de kaart zie je de twee locaties van de weilanddepots. Eer komt een depot van ongeveer 13 hectare ten zuiden van Oudehaske en een van de circa 5 hectare ten westen van het Nannewiid. Het waterschap kan enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Voor de veiligheid wordt het deppot ten zuiden van Oudehaske met hekken afgesloten voor publiek.

Heb je vragen over het project?
Aannemer J.P. Schilder plaatst deze maand een bouwkeet op het parkeerterrein van de gemeente vlakbij het zandstrandje van het Nannewiid.
Hier kun je terecht met je vragen.

Of neem contact op met projectleider Erwin Bos van Wetterskip Fryslan via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Plaatselijke Belang Vegelinsoord, Dorpsbelang Oudehaske, Plaatselijk Belang Haskerdijken en Nieuwebrug en Omrin hebben een gezamenlijk convenant ondertekend waarmee afspraken zijn vastgelegd rond de (groei van) de bedrijfsactiviteiten van Omrin op Ecopark De Wierde.

 

De gemaakte afspraken moeten zorgen voor een constructieve samenwerking in de verdere ontwikkeling van een aangename leef- en werkomgeving op en in de omgeving van Ecopark De Wierde. Daarbij is  aandacht voor eventuele overlast en onderlinge communicatie .

Ook rondom aanvragen voor een vergunning stelt Omrin dat deze met een begrijpelijke toelichting van de context aan plaatselijke belangen worden gestuurd. Plaatselijke belangen kunnen, indien zij dat nuttig achten, de omgeving  informeren en zijn op de hoogte van de situatie wanneer hierover vragen worden gesteld.

Wij hebben tijdens de bijeenkomst meerdere vragen gekregen over wie wij zijn en hoe wij communiceren.
Wij zijn een vereniging met vier vrijwilligers in het bestuur die allen woonachtig zijn in Oudehaske.
Wij komen in verschillende processen op voor de belangen van het dorp.


Zo zijn wij reeds opgekomen;
- voor de belangen van alle omwonenden rondom de Omrin,
- houden wij het nieuws rondom Tennet (de hoogspanningskabel) nauwlettend in de gaten,
- zijn wij in gesprek over de zwemwaterkwaliteit van het zwemstrand bij het Nannewiid,
- zitten we elk kwartaal aan tafel met alle verenigingen uit het dorp,
- zijn we bezig met het opzetten van een nieuwe Baerch (waarin wij hopelijk snel ook weer informatie kunnen delen) en nog veel meer!

Wij zijn dus geen onderdeel van de gemeente of andere overheidsinstanties. Zodra wij nieuws hebben plaatsen wij dat op onze facebookpagina, op onze website en plakken wij een flyer in ons mededelingenbord (deze hangt bij de ingang van het Kûlturhus).

Wij kunnen dit niet doen zonder onze leden! Dankzij de contributie (€7.50 per jaar) kunnen wij onder andere bijeenkomsten organiseren en verenigingen in het dorp ondersteunen.
Wij zijn druk bezig om een e-mailbestand op te zetten waardoor onze leden persoonlijke via de mail op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten. Daarnaast zijn wij reeds gewezen op de dorpsapp. Hierin zouden wij ons graag willen aanmelden zodat wij ook hier nieuws kunnen delen.
 
Nog steeds geen lid??:
klik op de bijgaande 'groene knop' rechts
op deze pagina en schrijf je in!
 
 

Alle inwoners hebben voorheen weleens de onderstaande flyer in de bus verkregen. Wij als bestuur zijn namelijk op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste leden om deel te nemen in het bestuur van Dorpsbelang Oudehaske, zoals je kunt zien in de onderstaand flyer. Zonder vrijwilligers is er geen Dorpsbelang. Dit geldt eigenlijk voortdurend…

Dus heb je per maand enkele uren over om die doelgericht in te vullen.....
Schroom dan niet om contact op te nemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We zien je graag!

 

 


 

Samenvatting van afgelopen informatieavond over de mogelijke komst van een AZC (21 augustus jl.)

 
Wij (dorpsbelang Oudehaske en Nijehaske) hadden deze avond georganiseerd om in dit vroege stadium van het proces zo snel mogelijk informatie van de gemeente, het Coa en de politie te krijgen over zowel de procedure en inspraakmomenten als over de werkwijze op een AZC en de rol van de politie bij bestaande AZC’s. Bij het aanmelden van de avond kon iedereen zijn vragen achter laten in het aanmeldformulier. Al deze vragen zijn naar de sprekers gestuurd en zij hebben deze vragen getracht te verwerken tijdens hun spreektijd. Na de spreektijd was er in een vrije vorm gelegenheid om mensen van de gemeente, het COA, de politie en het dorpsbelang persoonlijk vragen te stellen.
 
(Er is op 7 september is voor iedereen een bijeenkomst in Thialf en op 30 augustus een bijeenkomst in Rottum)
 
Burgermeester Fred Veenstra lichtte toe waarom de gemeente een locatieonderzoek is gestart en hoe de procedure verloopt.
Er is een beroep gedaan vanuit de staatsecretaris op de gemeente de Fryske Marren en vanuit het COA op de gemeente Heerenveen om een plek voor een langdurig AZC te zoeken. Het COA heeft hierbij aangegeven dat het mogelijk is voor gemeentes om samen te werken. Naar aanleiding van het beroep heeft de gemeenteraad toestemming gegeven voor een locatieonderzoek en daarbij verzocht ook na te gaan of er een combinatie met woningbouw voor starters, flexwoningen mogelijk is. Heerenveen-West is hierbij als voorlopig meest geschikte locatie uit het onderzoek gekomen. Dat heeft te maken met de randvoorwaarden zoals redelijke afstand tot basisvoorzieningen zoals OV, onderwijs en winkels). Het locatieonderzoek is nog niet afgerond.
 
De gemeenteraad zal op 19 oktober een besluit nemen over de voorkeurslocatie en kan ook alternatieve locaties aandragen.  Twee weken ervoor (begin oktober) is het Petear. Hier kunnen mensen inspreken. Als de gemeenteraad akkoord gaat volgen procedures waarin de locatie nog meer gespecificeerd wordt en o.a. bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting duurt het gehele proces nog minimaal 3 jaar met meerdere inspraakmomenten.
 
Jannet Boven gaf toelichting op de taak van het COA. Zij zijn wettelijk verplicht vluchtelingen die toegelaten zijn tot de asielprocedure te huisvesten. Door gebrek aan woningen wonen er nu ook veel mensen met een verblijfsvergunning in AZC’s. Het COA weet niet wat de behoefte aan opvang is over enkele jaren maar wil wel graag dat de opvang een langdurig karakter heeft. Langdurig is minimaal 10 jaar. Nu zijn er vaak locaties die kort open zijn of heel klein waardoor mensen vaak moeten verhuizen of niet goed begeleid kunnen worden. Het COA streeft voor deze locatie naar een gemengde groep van 450-600 mensen bestaande uit gezinnen en alleenstaanden. Zij stimuleren mensen zelfredzaam te zijn, net als ze in hun thuisland waren. Gezondheidszorg, beveiliging en basisonderwijs is op de locatie zelf aanwezig. Oudere kinderen gaan op fietsafstand naar internationale schakelklassen. De bewoners leren basis Nederlands en fietsen. Ze worden gestimuleerd om deel te nemen aan de samenleving bijvoorbeeld door bij een sportclub te gaan.
 
Bij elk AZC wordt er een bewonerscommissie opgericht waarin bewoners uit de omgeving, gemeente, COA en politie de gang van zaken bespreken.
 
Doel is een eventueel AZC zo op te zetten dat na 10 jaar de huizen makkelijk aan te passen zijn voor permanente bewoning voor bijvoorbeeld starters.
 
Dirk Hebink is de wijkagent van Oudehaske. Hij is aanspreekbaar op onveilige situaties ook als die nu in het dorp voorkomen. Voorheen was hij 12 jaar wijkagent in Gaasterland en kan uit ervaring vertellen over hoe hij betrokken was bij het AZC in Balk. Hij is positief over het proces in Balk. Alle partijen waren vanaf begin betrokken in proces: Inwoners, vrijwilligers, gemeente, coa. De veiligheid is in zijn ogen niet anders dan in normale samenleving. in Balk is er een aparte wijkagent aangesteld als contactpersoon voor alle zaken omtrend het azc. De mensen in azc liggen onder een vergrootglas door de beveiling, zorg en coa personeel. Hierdoor is het heel snel duidelijk als er iets speelt en kan er snel geacteerd worden. Volgens Dirk is samenwerking vanaf de start tussen bewoners, COA, politie en gemeente heel belangrijk.
 
Wij zullen het locatierapport op de website zetten en hierover op onze facebookpagina berichten zodra het openbaar is en zullen dan nagaan of er behoefte is aan een vervolgbijeenkomst waarop iedereen zijn/haar mening kan geven. Wij zullen altijd proberen om zo goed mogelijk alle meningen door te communiceren naar de gemeente.
 

 

Uitbreiding elektriciteitsnet

Zoals jullie ongetwijfeld weten, neemt het gebruik van elektriciteit in Nederland al decennialang toe. Het komt voor dat bedrijven of nieuwbouwwijken niet direct op het elektriciteitsnet worden aangesloten, omdat de capaciteit daarvan niet meer toereikend is. Het hoogspanningsnet in Nederland wordt steeds zwaarder belast en door de energietransitie zet deze ontwikkeling de komende jaren door, ook in Friesland. Er is daarom een nieuwe verbinding nodig om de knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. TenneT is de landelijke netwerkbeheerder en verantwoordelijk voor het landelijk hoogspanningsnet.

 

Ruimtelijke verkenning tracés

Om de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding ruimtelijk mogelijk te maken, heeft TenneT het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd een ruimtelijke procedure te starten voor de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten (gemeente Groningen) en Ens (gemeente Noordoostpolder). Het gaat dan om een nieuwe verbinding tussen de bestaande hoogspanningsstations Vierlaten en Ens. Er zijn door TenneT diverse mogelijke tracés in beeld gebracht, waar deze nieuwe 380kV verbinding kan komen. Een definitieve keuze voor een tracé is nog niet gemaakt.

Met deze mail informeren wij de Plaatselijke Belangen die langs deze tracés liggen. Dat jullie deze mail van ons ontvangen, betekent niet dat jullie dorp daadwerkelijk met het hoogspanningstracé te maken gaat krijgen. Wij hebben er voor gekozen om zo breed mogelijk dorpen, die langs een mogelijk tracé liggen, te informeren.

 

Onderzoeksplan ligt t/m 20 juli ter inzage
Op dit moment ligt de concept-NRD ter inzage waarop gereageerd kan worden middels een zienswijze. Deze concept notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste stap van de milieueffectrapportage (MER) waarin de milieueffecten van deze hoogspanningsverbinding worden beschreven. Meer informatie hierover vinden jullie op de websites www.rvo.nl/vierverlaten-ens en www.tennet.eu/vierverlaten-ens. Gedurende het hele project zijn er diverse momenten waarop belanghebbenden hun reactie (zienwijze) kunnen indienen.

Uiteraard houden wij als gemeente de belangen van inwoners en bedrijven in dit project goed in de gaten, maar onze (formele) mogelijkheden zijn slechts beperkt.

 

Communicatie

Als initiatiefnemer en aanlegger van het nieuwe tracé is TenneT verantwoordelijk voor het gehele project. Daaronder valt ook de communicatie met belanghebbenden in de meest brede zin. Wij wijzen jullie dan ook graag op de websites van TenneT en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarop veel informatie over dit project is te vinden. 

Omdat de gemeente slechts een beperkte rol speelt in dit project, beschikt de gemeente ook slechts beperkt over informatie.
Daarom adviseren wij jullie voor vragen en/of meer informatie contact te zoeken met TenneT. Meer informatie vind je op www.rvo.nl/vierverlaten-ens en www.tennet.eu/vierverlaten-ens.

 

Participatie en informatiebijeenkomsten

De gemeente is ambtelijk vertegenwoordigd in een werkgroep communicatie. Om invulling te geven aan participatie zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het ministerie van EZK en TenneT, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en bestuursorganen betrekken in het plan- en besluitvormingsproces.

In dat kader worden er in de zomermaanden een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd met vrije inloop, waaronder op dinsdag 27 juni in Lemmer en donderdag 29 juni in Heerenveen. Meer informatie hierover vinden jullie  op de projectpagina “Informatiebijeenkomsten” van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland en in de bijgevoegde kennisgeving.

 

 

Groot succes voor Nannewiid en de wijde omgeving

Na zeven jaar strijden voor het baggeren van het Nannewiid is er een groot succes behaald. Dit jaar nog gaat er gebaggerd worden in het  Nannewiid. Mede dankzij de inspanningen van it Wetterskip is de Europese subsidie toegekend voor baggeren ter verbetering van de water kwaliteit. De rijk aanwezige nutriënten in de baggerlaag vormen een potentiële bedreiging voor de huidige goede waterkwaliteit.

 

Sinds 2016 zijn lokale en overheidspartijen actief om de paradox van het Nannewiid op te lossen. Het gebied heeft unieke natuurkwaliteiten die zich uitstekend ontwikkelen. Echter door slib en waterplanten is het meer niet meer toegankelijk voor recreatieve activiteiten zoals zwemmen en zeilen. Op sommige plaatsen staat nog maar 10 cm water.

De Stichting Nannewiid e.o. zet zich  al jaren in om de balans weer te herstellen en zowel de natuur- als de recreatiewaarden te verbeteren. Immers niets doen  was geen optie!  De Stichting  heeft in brede samenwerking met stakeholders, omwonenden en belanghebbenden in 2021 het integraal gebiedsplan Nannewiid ontwikkeld. De Mienskip is hier steeds de motor achter het plan en de inhoud geweest. Eén belangrijk onderdeel dit plan is het baggeren van de plas zodat kleine waterrecreatie weer beter mogelijk wordt.

Jan Ykema voorzitter van de Stichting Nannewiid: “We zijn zeer verheugd met het baggeren en zien dit als een goede eerste stap. Nu is het zaak om een solide beheerplan en aanvullende versterkende maatregelen voor natuur en recreatie te realiseren. De problematiek van waterplanten blijft op sommige plaatsen groot. Daarnaast zetten wij als stichting in op het realiseren van de andere doelstellingen uit het gebiedsplan. Samenwerking, betrokkenheid en vooral inzet van de gemeente de Fryske Marren , provincie Fryslan, It Wetterskip en Staatsbosbeheer is hierbij essentieel. Dit vraagt coördinatie  door een gebiedsregisseur.

Voor de gebiedsregisseur is een financiële bijdrage gevraagd aan de provincie en gemeente. Het initiatief van een gebiedsproces past bij uitstek binnen de manier waarop provincie en gemeente de Mienskip willen helpen dit soort initiatieven te realiseren.  Doelstelling is en blijft om de natuur en recreatiewaarden op te waarderen zodat de huidige maar ook toekomstige generatie kan genieten van dit “bjusterbaarlijk plakje.”

De verwachting is dat de werkzaamheden voor het baggeren in de tweede helft van dit jaar zullen aanvangen.

Stichting Nannewiid e.o.
Roel van den Beuken: 06 55837299, Jan Ykema: 06-22474621

Het Nannewiid: een “bjusterbaarlik plakje “ voor natuur en mens. Willen we niet over tien jaar met droge voeten naar de overkant lopen is actie nodig. Daarom is het integraal gebiedsplan Nannewiid opgesteld. Het plan gericht op ontwikkeling van zowel natuur en recreatie is ontstaan op initiatief van de Stichting Nannewiid e.o. en tot stand gekomen in een intensief participatie traject met de Mienskip, Staatsbosbeheer, het Wetterskip, gemeente de Fryske Marren en de provincie Fryslân. Witteveen & Bos heeft het proces begeleid en het plan opgesteld.

Subsidie voor verbeteren waterkwaliteit Nannewiid toegekend

 

Wetterskip Fryslân kan de waterkwaliteit van het Nannewiid gaan verbeteren door te baggeren. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling heeft de aanvraag van het waterschap voor een POP3-subsidie van ruim 2 miljoen euro toegekend. De baggerwerkzaamheden in een groot deel van de plas en de noordelijke opvaarten starten in september 2023 en duren ongeveer een jaar. 

Het Nannewiid, een polderplas in oorspronkelijk veengebied, is aangewezen als een water waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is. En schoon water is goed voor plant en dier.

Schoon water, vol leven
Het uitgebaggerde Nannewiid voldoet straks aan de Europese afspraken. De dikke, voedselrijke sliblaag op de bodem van het meer is nu een bedreiging voor een goede ecologische waterkwaliteit. Door het verwijderen van de sliblaag verbetert deze waterkwaliteit. Zo kunnen planten en dieren die bij dit type water horen of zouden moeten komen, hier leven. Doel voor het Nannewiid is: schoon water, vol leven.


Relatie met gebiedsplan Nannewiid
Wetterskip Fryslân trekt in dit project samen op met bewoners en andere partijen in het gebied: Stichting Nannewiid, gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân. Stichting Nannewiid stelde in 2021 een gebiedsplan voor het Nannewiid op. Eén van de onderdelen van dit plan is het baggeren van de plas, zodat waterrecreatie weer mogelijk wordt. ‘Het mooie bij dit project is dat we kansen kunnen combineren’, zegt dagelijks bestuurder Frank Jorna van Wetterskip Fryslân. ‘Het dieper maken van de plas zorgt ook voor meer mogelijkheden voor de waterrecreatie.’

116.000 kuub bagger
Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. Voor een goede waterkwaliteit wordt deze baggerlaag verwijderd. Wetterskip Fryslân verwijdert uit het Nannewiid en de opvaarten aan de noordkant in totaal ongeveer 116.000 kubieke meter baggerslib. De sliblaag die wordt weggehaald, is tussen de 10 en 100 centimeter dik.  

Meer informatie over het project verbeteren waterkwaliteit Nannewiid is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/nannewiid

Verkeersveiligheid in Oudehaske is iets wat voor alle inwoners belangrijk is. Veel mensen maken zich zorgen over de gevaarlijke fietsoversteekplaatsen, snelheid en verkeersaanbod van het verkeer in het dorp. Dorpsbelang overlegt daarom regelmatig met de gemeente over het onderwerp verkeer.

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Een paar jaar geleden is een werkgroep van inwoners begonnen die zich bezig houdt met verkeer in ons dorp. Zij hebben een verkeersanalyse gemaakt van de wegen en woonstraten en de belangrijkste problemen in beeld gebracht. Wat ontbrak waren metingen van bijvoorbeeld het aantal auto’s dat hier op verschillende tijden rijdt. Ook is niet helder hoe snel er wordt gereden, vergeleken met de toegestane 30 km/u. De gemeente is niet van plan om zelf metingen te doen. Daarom heeft Dorpsbelang een jaar geleden zelf een matrixbord gekocht. Het matrixbord laat zien hoe hard je rijdt maar slaat de gegevens ook op. Het bord hing op verschillende plekken afgelopen winter en voorjaar in het dorp. De werkgroep maakte een analyse van de metingen en heeft deze ook met de gemeente besproken.

Hieronder zijn een aantal belangrijke conclusies:

1. De metingen bevestigen dat er te hard wordt gereden langs de Jousterweg als de Badweg In Oudehaske. Aan de Jousterweg, aan de oost- als en de westkant van het dorp, rijden de meeste auto’s in de orde van 50 km/u. Aan de Badweg vlakbij de camping rijdt het meeste verkeer richting de bebouwde kom van het dorp meer dan 60 km/u: ver boven de grens van 30 km/u dus.

2. De maximumsnelheden die zijn gereden in het dorp zijn ronduit zorgwekkend. Er zijn verschillende metingen van ruim boven de 100 km/u met de hoogste meting van 129 km/u. Er kan alleen worden geconcludeerd dat de veiligheid van de dorpsbewoners eist dat maatregelen worden getroffen die dit soort erg gevaarlijke snelheden helpen te voorkomen.

In gesprek gaan met de gemeente heeft tot nu toe weinig opgeleverd. De gemeente wacht bijvoorbeeld op een studie van de fietsroute tussen Heerenveen en Joure die ze hoopt volgend jaar te kunnen uitvoeren. En een onderzoek naar problemen in de hele gemeente waar het samenkomen van fietsers en auto’s tot gevaarlijke situaties lijdt.

We hopen dat er andere manieren zijn om meer aandacht te krijgen voor dit onderwerp. En hopen dat er meer dorpsbewoners zijn die willen mee denken over de vraag hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor de verkeersveiligheid in Oudehaske.

Mocht je meer informatie willen of willen meedenken neem dan contact op met het bestuur van Dorpsbelang of met de leden van de werkgroep Verkeer: Ferdinand Nauta, Clara van de Wal en Simon Waley.

 

 

Onderstaande gesprekspunten hebben we aangedragen tijdens de kennismaking met wethouder Mevr. L. Boelsma 8 november 2022 jl.

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Omrin
DBOH heeft samen met PB Vegelinsoord zienswijzen ingebracht op de voorgenomen omgevingsvergunning voor de Omrin. Inmiddels heeft Omrin al weer nieuwe plannen. De omwonenden hebben nu al veel last van de Omrin. We willen graag toelichten wat onze bezwaren zijn en in gesprek met de wethouder over de rol van de gemeente de Fryske Marren. Bij dit agendapunt zal ook mevrouw Veldstra van PB Vegelinsoord aansluiten.

Verkeersveiligheid/doorfietspad
De werkgroep verkeersveiligheid heeft snelheidsmetingen uitgevoerd aan de Badweg en de Jousterweg. We hebben een overleg met de Fryske Marren over de verkeersveiligheid gehad. We willen graag samen met de gemeente oplossingen bedenken voor de verkeersveiligheid aan zowel de Badweg als de Jousterweg. Het betreft 30 kilometerzones maar de inrichting van de weg nodigt uit om (veel) harder te rijden. We begrepen ook dat er een doorfietspad komt. Daarbij zou de dorpskern heringericht moeten worden. We gaan er vanuit dat we als dorp mee invulling geven aan het ontwerpproces en zijn benieuwd wanneer we het eerste gesprek hierover kunnen hebben.

Nannewiid
We zijn heel blij dat er waarschijnlijk gebaggerd gaat worden in het Nannewiid. Als dorp hebben wij belang bij goed zwemwater, de recreatieve functie van het Nannewiid voor kano’s en kleine andere bootjes en een wandelpad rondom het Nannewiid. Bovendien is een beheerplan als aanvulling op het baggeren essentieel. We steunen de stichting Nannewiid bij hun verzoek om deze aspecten ook mee te nemen in de planvorming en een procesregisseur te benoemen.

Heerenveen en huizenbouw
De gemeente Heerenveen komt op zeer korte termijn met een plan voor de woningopgave. Daar zal niet expliciet instaan dat Heerenveen als uitbreidingslocatie het gebied aan ‘overkant’ van het Heerenveens Kanaal voor ogen heeft maar er wordt intern en met de Fryske Marren wel over gesproken. Wij hechten eraan om als dorp direct bij het proces betrokken te worden dat wil zeggen na een principebesluit in beide raden. Ook worden we graag actief geïnformeerd als een mogelijk plan in de raad wordt ingebracht.

Zonneparken
Door de verzwaring van het onderstation bij Oudehaske is de omgeving van het onderstation een ideale plek om zonneparken aan te leggen. Wij juichen zonne-energie toe en hopen dat de gemeente de zonneladder serieus neemt en eerst alle mogelijkheden voor zon op daken verkent.

Samengevat
Doordat er nu veel ontwikkelingen tegelijk (zonneparken, Heerenveen-West, Omrin, Nannewiid) rond Oudehaske spelen zouden wij graag met u verkennen of het mogelijk is voor het gebied een integrale visie te ontwikkelen samen met het dorp en de gemeente.