• OHaskeSlider-01.jpg
 • OHaskeSlider-05.jpg
 • OHaskeSlider-09.jpg
 • OHaskeSlider-10.jpg
 • OHaskeSlider-13.jpg
 • OHaskeSlider-15.jpg
 • OHaskeSlider-17.jpg
 • OHaskeSlider-19.jpg
 • OHaskeSlider-25.jpg
 • OHaskeSlider-28.jpg
 • OHaskeSlider-30.jpg
 • OHaskeSlider-32.jpg
 • OHaskeSlider-34.jpg

Verkeersveiligheid in Oudehaske is iets wat voor alle inwoners belangrijk is. Veel mensen maken zich zorgen over de gevaarlijke fietsoversteekplaatsen, snelheid en verkeersaanbod van het verkeer in het dorp. Dorpsbelang overlegt daarom regelmatig met de gemeente over het onderwerp verkeer.

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Een paar jaar geleden is een werkgroep van inwoners begonnen die zich bezig houdt met verkeer in ons dorp. Zij hebben een verkeersanalyse gemaakt van de wegen en woonstraten en de belangrijkste problemen in beeld gebracht. Wat ontbrak waren metingen van bijvoorbeeld het aantal auto’s dat hier op verschillende tijden rijdt. Ook is niet helder hoe snel er wordt gereden, vergeleken met de toegestane 30 km/u. De gemeente is niet van plan om zelf metingen te doen. Daarom heeft Dorpsbelang een jaar geleden zelf een matrixbord gekocht. Het matrixbord laat zien hoe hard je rijdt maar slaat de gegevens ook op. Het bord hing op verschillende plekken afgelopen winter en voorjaar in het dorp. De werkgroep maakte een analyse van de metingen en heeft deze ook met de gemeente besproken.

Hieronder zijn een aantal belangrijke conclusies:

1. De metingen bevestigen dat er te hard wordt gereden langs de Jousterweg als de Badweg In Oudehaske. Aan de Jousterweg, aan de oost- als en de westkant van het dorp, rijden de meeste auto’s in de orde van 50 km/u. Aan de Badweg vlakbij de camping rijdt het meeste verkeer richting de bebouwde kom van het dorp meer dan 60 km/u: ver boven de grens van 30 km/u dus.

2. De maximumsnelheden die zijn gereden in het dorp zijn ronduit zorgwekkend. Er zijn verschillende metingen van ruim boven de 100 km/u met de hoogste meting van 129 km/u. Er kan alleen worden geconcludeerd dat de veiligheid van de dorpsbewoners eist dat maatregelen worden getroffen die dit soort erg gevaarlijke snelheden helpen te voorkomen.

In gesprek gaan met de gemeente heeft tot nu toe weinig opgeleverd. De gemeente wacht bijvoorbeeld op een studie van de fietsroute tussen Heerenveen en Joure die ze hoopt volgend jaar te kunnen uitvoeren. En een onderzoek naar problemen in de hele gemeente waar het samenkomen van fietsers en auto’s tot gevaarlijke situaties lijdt.

We hopen dat er andere manieren zijn om meer aandacht te krijgen voor dit onderwerp. En hopen dat er meer dorpsbewoners zijn die willen mee denken over de vraag hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor de verkeersveiligheid in Oudehaske.

Mocht je meer informatie willen of willen meedenken neem dan contact op met het bestuur van Dorpsbelang of met de leden van de werkgroep Verkeer: Ferdinand Nauta, Clara van de Wal en Simon Waley.

 

 

Onderstaande gesprekspunten hebben we aangedragen tijdens de kennismaking met wethouder Mevr. L. Boelsma 8 november 2022 jl.

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Omrin
DBOH heeft samen met PB Vegelinsoord zienswijzen ingebracht op de voorgenomen omgevingsvergunning voor de Omrin. Inmiddels heeft Omrin al weer nieuwe plannen. De omwonenden hebben nu al veel last van de Omrin. We willen graag toelichten wat onze bezwaren zijn en in gesprek met de wethouder over de rol van de gemeente de Fryske Marren. Bij dit agendapunt zal ook mevrouw Veldstra van PB Vegelinsoord aansluiten.

Verkeersveiligheid/doorfietspad
De werkgroep verkeersveiligheid heeft snelheidsmetingen uitgevoerd aan de Badweg en de Jousterweg. We hebben een overleg met de Fryske Marren over de verkeersveiligheid gehad. We willen graag samen met de gemeente oplossingen bedenken voor de verkeersveiligheid aan zowel de Badweg als de Jousterweg. Het betreft 30 kilometerzones maar de inrichting van de weg nodigt uit om (veel) harder te rijden. We begrepen ook dat er een doorfietspad komt. Daarbij zou de dorpskern heringericht moeten worden. We gaan er vanuit dat we als dorp mee invulling geven aan het ontwerpproces en zijn benieuwd wanneer we het eerste gesprek hierover kunnen hebben.

Nannewiid
We zijn heel blij dat er waarschijnlijk gebaggerd gaat worden in het Nannewiid. Als dorp hebben wij belang bij goed zwemwater, de recreatieve functie van het Nannewiid voor kano’s en kleine andere bootjes en een wandelpad rondom het Nannewiid. Bovendien is een beheerplan als aanvulling op het baggeren essentieel. We steunen de stichting Nannewiid bij hun verzoek om deze aspecten ook mee te nemen in de planvorming en een procesregisseur te benoemen.

Heerenveen en huizenbouw
De gemeente Heerenveen komt op zeer korte termijn met een plan voor de woningopgave. Daar zal niet expliciet instaan dat Heerenveen als uitbreidingslocatie het gebied aan ‘overkant’ van het Heerenveens Kanaal voor ogen heeft maar er wordt intern en met de Fryske Marren wel over gesproken. Wij hechten eraan om als dorp direct bij het proces betrokken te worden dat wil zeggen na een principebesluit in beide raden. Ook worden we graag actief geïnformeerd als een mogelijk plan in de raad wordt ingebracht.

Zonneparken
Door de verzwaring van het onderstation bij Oudehaske is de omgeving van het onderstation een ideale plek om zonneparken aan te leggen. Wij juichen zonne-energie toe en hopen dat de gemeente de zonneladder serieus neemt en eerst alle mogelijkheden voor zon op daken verkent.

Samengevat
Doordat er nu veel ontwikkelingen tegelijk (zonneparken, Heerenveen-West, Omrin, Nannewiid) rond Oudehaske spelen zouden wij graag met u verkennen of het mogelijk is voor het gebied een integrale visie te ontwikkelen samen met het dorp en de gemeente.

 

 

Alle inwoners hebben onderhand onderstaande flyer in de bus verkregen. Wij als bestuur zijn namelijk op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste leden om deel te nemen in het bestuur van Dorpsbelang Oudehaske, zoals je kunt zien in de onderstaand flyer. Zonder vrijwilligers is er geen Dorpsbelang. Dit geldt eigenlijk voortdurend…

Dus heb je per maand enige uren over om die doelgericht in te vullen..... Schroom dan niet om contact op te nemen. We zien je graag!

 


 

Meld je aan als vrijwilliger voor in stand houden van De Baerch
Het voorbestaan van De Baerch is al diverse keren onderwerp van gesprek geweest binnen het bestuur en deze vereniging.
Onderstaande overwegingen van de vereniging om tot het voorstel te komen om te stoppen met De Baerch.


- De voorzitter, penningmeester en de drukster willen ermee stoppen
- De huurperiode van de stncilmachine loopt af in juni 2023. De keuze om te stoppen/verlengen heeft invloed op het voortbestaan van De Baerch. Daar ook nog eens de kostprijs zeker hoger zal gaan worden net zoals de verwachting is ten aanzien van het papier.
- Daarnaast is het nog van deze tijd dat de uitgave alleen in zwart/wit wordt uitgevoerd?
- Er staat in de laatste nummers meer reclame dan feitelijk nieuws.

Gelet op bovenstaande heeft de meerderheid besloten om het contract niet te verlengen en dan te stoppen met De Baerch en de vereniging te ontbinden.

Personen die zich willen inzetten voor het voortbestaan van De Baerch kunnen zich melden voor 1 December 2022. Tevens kun je eerst ook nog de nodige info verkrijgen over wat de werkzaamheden inhouden bij onderstaande persoon:

Voorzitter Idzard Silvius, 06-30425241

 

 

 

In opdracht van Liander voert A.Hak Noord-Oost b.v. aanlegwerkzaamheden uit rondom het onderstation in Oudehaske. Vanwege de toegenomen vraag naar netcapaciteit worden op het onderstation diverse kabelverbindingen aangesloten.

Deze verbindingen zullen vanuit verschillende richtingen rondom Oudehaske komen en aangesloten worden op dit onderstation. Graag geven we u hier alvast wat inzicht in.

Heerenveen, juni 2022

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de aanvraag revisievergunning van Ecopark de Wierde.
Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en na te lezen!

 

 

Op zaterdag 29 januari 2022 heeft de inloopbijeenkomst plaatsgevonden betreffende de woningbouw-ontwikkeling aan de Jousterweg 130 in Oudehaske.

Er was voldoende belangstelling.

 

Hieronder de nieuwe up-to-date tekening van de Bouwplannen gepresenteerd tijdens de bijeenkomst.

 

Oudehaske wil een verkeersveilig dorp te zijn maar dit is niet het beeld wat de dorpsbewoners hebben. Er wordt hard gereden en doordat er steeds meer verkeer en grote zware vrachtauto´s door het dorp rijden, ontstaan voor voetgangers en fietsers gevaarlijke situaties. 


Dit bleek uit de huiskamergesprekken en dorpsbijeen-komsten, ook wel bekend als ´de 8 van Oudehaske´*.
Deze gesprekken werden gehouden op initiatief van Dorpsbelang Oudehaske in samenwerking met de gemeente ‘De Fryske Marren’ 
.

 

 
 
Het hekwerk van de Molen is sinds enige tijd al vernieuwd. Het groen wordt al onderhouden maar sinds kort is het rotte houtwerk al vervangen en zal er binnenkort nieuwe verf op worden aangebracht. Ook zin om te hlepen?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Presentatie woningbouwplan Jousterweg 130, Oudehaske

Voor het perceel aan de Jousterweg 130 in Oudehaske (op de kruising met de Hasker Utgongen) is een initiatief ontstaan voor nieuwbouw van woningen. De ligging midden in het dorp, de vervallen staat van de bestaande bebouwing en de oppervlakte van het perceel maken dit – in combinatie met de grote vraag naar woningen in verhouding tot het beperkte aanbod – tot een ideale inbreidingslocatie voor woningbouw in Oudehaske.

Eigenaar Bouwbedrijf U.Veenstra heeft hiervoor een eerste stedenbouwkundige schets opgesteld. Uit gesprekken met o.a. Dorpsbelang Oudehaske is gebleken dat er in het dorp behoefte is aan woningbouw voor senioren, doorstromers en starters. In de schets is daarom een gevarieerd aanbod van woningen opgenomen met een appartementengebouw voor senioren met 10 appartementen en daarnaast woningen voor diverse doelgroepen die naar wens levensloop bestendig uit te voeren zijn.

Bijgaande de digitale versie betreffende de jongstleden huis-aan-huis verspreidde flyer in oude- en Nijehaske.

Deze zal later worden aangevuld met opmerkingen die dorpsgenoten hebben gedaan tijdens de huiskamergesprekken…

 

 

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.