• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Dorpsbelang behartigt de belangen van de inwoners van Oude- en Nijehaske.

Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met scholen en kerken.

Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en gemeente, provincie, staatsbosbeheer, waterschap en vele andere organisaties.

Door veel van deze organisaties wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang kan hier kritisch naar kijken en met deze organisaties in gesprek gaan over het bijstellen van het voorgenomen beleid en aanbevelingen doen.

Voor deze inspanningen vraag Dorpsbelang bij haar leden een contributie van €7,50 per jaar waarvan ook lokale activiteiten worden georganiseerd en investeringen worden gedaan voor de leefbaarheid in de dorpen.

Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.


 

Persbericht: Onderzoek naar situatie metaalhandel Heerenveen klaar

Uit het onderzoek naar de verhoogde metaalwaarden in het afvalwater op Ecopark de Wierde in Heerenveen komt geen eenduidige bron naar voren. Wel is het aannemelijk dat stof afkomstig van metaalhandel De Horne leidde tot de verhoogde waarden. Dit concludeert onderzoeksbureau Witteveen+Bos in haar onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde concentraties cadmium. Dit onderzoek werd in opdracht van de provincie uitgevoerd.

Een denkbare verklaring voor de verhoogde concentraties stoffen in het afvalwater kan zijn dat het slib in de afvalwaterput niet regelmatig werd verwijderd. Deze ophoping van stoffen, die mogelijk zijn meegenomen in de bemonstering, kan daarom een vertekend beeld geven. Uit het onderzoek komt geen gevaar voor de volksgezondheid naar voren. Er is volgens Witteveen+Bos geen aanleiding voor vervolgonderzoek. Het GGD-rapport van de gemeente Heerenveen gaat nader in op de effecten voor de volksgezondheid.

Goodhousekeeping
Door het treffen van aanvullende maatregelen - waaronder verbeterde afzuiging van de metaalshredder - en goodhousekeeping, worden toekomstige stofwolkjes beperkt. Dit betekent onder andere: de opslag en verplaatsing van materialen zó regelen dat er weinig stof vrijkomt. Bijvoorbeeld door het nat houden van de materialen. Maar ook het terrein vaker schoonmaken en afvalwaterputten frequenter reinigen. De vergunning wordt aangepast om deze maatregelen exact vast te leggen. De komende periode vindt er vaker toezicht plaats door de FUMO. Daarnaast beoordeelt een externe deskundige de aanpassingen aan de luchtafzuiging van de metaalshredder.

Informatie-uitwisseling
Medio augustus ontstond onrust over mogelijke stoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden van de Horne. Hierbij bleek dat uitwisseling van informatie tussen de verschillende overheden niet optimaal verliep. De provincie neemt het initiatief om provinciebreed tot verbetering te komen.
 
 
 
Het hekwerk van de Molen is vernieuwd en sluit aan bij het dierenparkje. Dezelfde kleur een hoogte waardoor het een nettere aanblik heeft. In de loop van dit jaar zal er een informatiebord bij komen te staan en zal de molen zelf worden opgeknapt en ook het groen regelmatiger worden onderhouden. Voelt er iemand wat voor om hiermee te helpen? We horen het graag!
 
 
 
 
Eindelijk, de afspraak was er. Het was even een uitdaging om de agenda’s te combineren, maar we zijn los! Woensdagavond 22 mei is de commissie die zich gaat buigen over de besteding van de cheque van €1.000,- voor het eerst samen geweest. De ideeën zijn geanalyseerd, voorkeuren zijn gedeeld en combinaties zijn gemaakt. We hebben bedacht dat het ontzettend leuk zou zijn om meerdere doelen te combineren. Welke dit zijn houden we nog even voor ons zelf, we gaan hard aan de slag deze uit te werken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en hopen snel meer met jullie te kunnen delen!
 
 
Dorpsgenoten
 
 
Bovenstaand boek is vanaf heden niet meer verkrijgbaar.
Maar: altijd al meer van de historie van ons Dorp willen weten en nog niet in het bezit van het mooie boek: Doe`t de baarch noch yn `e beam hong
misschien kunt u hem lenen van een goede buur!

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.

 

 
 
Onlangs is nieuwe Abri in ons dorp opgeleverd door DFM. Helaas is dit nu al door vandalen? getest op breekbaarheid en is het resultaat dat er een ruit gesneuveld is…