OHaskeSlider-01.jpg
BESTUURSVERGADERING

op 11 Juni 2024

het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand (o.v.b.)
in het Kulturhus van 19.30 tot 21.30uur

het staat een ieder vrij om langs te komen maar ook kunt u uw vergaderpunt mailen

ondernemersbijeenkomst
ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Oudehaske
vindt dit jaar plaats op:

28 MEI 2024

in het Kulturhus te Oudehaske vanaf 20.00uur

Slide
DE BAERCH

De Baerch editie 3-2024 verschijnt binnenkort weer en het ligt eind Juni weer in uw brievenbus!

Heeft u verhalen, nieuwtjes of andere onderwerpen die u nog eens wilt bespreken in het dorpsblad??
Schroom dan niet om contact op te nemen of een geschreven artikel in te sturen.
We zien en horen het graag!!

previous arrow
next arrow
Shadow

Secretarieel Jaarverslag 2023

Bestuur DBOH Dorpsbelang Oudehaske e.o.:
- Eerste deelname nieuw bestuurslid Peter van Dijk nav vraag nieuwe leden op ALV2022
- Aanschaffen van eBoekhoudprogramma ter modernisering van bestaande financieel opzet van DBOH. Inzetten op het automatisch incasseren van ledengeld ipv contant afhalen bij de deur.
- Welkomstpakketten organiseren voor nieuwe inwoners.
- Op 16 november 2022 was er een zeer aangenaam overleg tussen wethouder Lucienne Boelsma, dorpencoördinator K. Van Mierlo en DBOH. Het overleg was inclusief een rondje dorp om met name ook naar de verkeersknelpunten te kijken.
- Er is door een drietal bestuursleden een PR-commissie opgezet aangaande de promotie van DBOH. Met name hoe meer bekendheid te creëren en te communiceren naar de inwoners toe.
- Ger van ’t Hoofd neemt per 1 januari 2023 afscheid van bestuur na zich 10jaar te hebben ingezet.
- Er wordt ingezet op het organiseren van een Ondernemersoverleg. Peter van Dijk gaat dit samen met Roelof Speelman opzetten. De eerste staat gepland op 20 Mei 2023.
- CDAfractie wil vergaderen op 20 maart met DBOH. Dit is door omstandigheden verschoven naar een latere datum 15 mei 2023.
Huidige bestuursleden zijn: Alian Memelink (penningmeester), Gerda Waterlander (voorzitter), Maurits Kalsbeek (secretaris) en Peter van Dijk (algemeen bestuurslid)

Zonneparken:
- Er zijn meerdere spelers actief voor het plaatsen van Zonnevelden. Er is gevraagd aan DBOH of we deze partijen kunnen bijstaan bij het voeren van bewonersgesprekken.
Tot nu toe is er nog weinig bekend van de status van de plannen rondom Oudehaske.

Nannewiid:
- De waterplas blijft een terugkerend punt. Met name de kwaliteit van het water en de beschikbaarheid en behouden van strandje voor de dorpsbewoners is een zorg.
- Er is een succesvolle Safari gehouden op het Nannewiid.
- Er zal een avond worden georganiseerd met Het Wetterskip voor meer toelichting.
- Er zijn bezwaren tegen het baggerdepot door omringende bewoners. Hierna is er een brief opgesteld en naar de gemeente en Het Wetterskip gezonden. Er zijn aanpassingen gedaan om het baggerdepot verderop aan te leggen.
- Voorlichtingsavond op 23 januari 2023 door Het Wetterskip en Staatsbosbeheer.
Inmiddels is subsidie eindelijk toegekend en kan men van start gaan met baggeren.

De8vanoudehaske/Dorpsvisie:
- Er wordt ingezet op een vernieuwing van de bestaande dorpsvisie cq. de8vanoudehaske
- Rene Wennekers en Marian Bootsma gaan samen een nieuwe dorpsvisie oftewel een plan van aanpak opzetten
Er is inmiddels een conceptplan opgesteld en wacht op verdere uitwerking

Verkeersgroep:
- Er is een beginoverleg geweest op het gemeentehuis met 2 gemeentevertegenwoordigers en de dorpencoördinator. Er zijn plannen met plattegronden getoond met knelpunten en om die veiliger te maken. Conclusie was dat er niets mogelijk was ivm gebrek aan geld. Later met nieuwe wethouder wederom aankaarten.
- Er wordt al heel lang gerept over een snelfietspad welke wordt verbreed. Echter is de vraag hoe een verbreding tot stand kan komen in de smalle doorgang van Oudehaske?
- 12 maart jl is er opnieuw een vergadering geweest in het Kulturhus met wethouder Groeneveld en dorpencoördinator betreffende de verkeersknelpunten. Er is een video gemonteerd door Ferdinand Nauta en deze ‘sprak boekdelen’.
Tot onze grote verrassing is er daarna meteen gehandeld en zijn er diezelfde week nog aanpassingen gedaan zoals belijning op het wegdek.

Basisscholen:
- Het Haskerplak heeft te weinig leerlingen. Er wordt waarschijnlijk een fusie tot stand gebracht tussen Het Haskerplak en De Tarissing.
- Op 14 maart jl. is via een ouderavond het fusievoorstel voorgelegd aan de ouders en of men voor of tegen de fusie is.
Er is een wens voor een nieuw te bouwen school.

OMRIN:
- Peter van Dijk heeft zich de taak gegeven zich te bemoeien met de perikelen omtrent de nieuwe vergunningaanvraag van de OMRIN.
- Onrust alom door omringende bewoners. De plannen zijn nogal drastisch en daarmee wordt overlast alleen maar groter. PB van Haskerdijken heeft een zienswijze ingeleverd bij de FUMO.
- DBOH wil een lijn trekken uit solidariteit met PB Vegelinsoord en PB Nieuwebrug.
- Gemeente Heerenveen heeft groen licht gegeven voor alle uitbreidingen alsmede de Provincie.
Er wordt nagedacht door de Dorpsbelangen of er een bezwaar ingediend gaat worden (mogelijk tot half mei 2023)

Kwartaalgesprekken:
- De eerste kwartaalvergaderingen worden per 8 november 2022 opgestart waarbij de voorzitters worden uitgenodigd van verenigingen.
- De eerste editie is zeer tevreden verlopen en krijgt zeker navolging.
- In navolging van een vraag uit de aanwezigen is er een mededelingenbord aangeschaft en inmiddels opgehangen in het Kulturhus.
- Het tweede kwartaaloverleg heeft inmiddels ook plaatsgevonden.
Het derde kwartaaloverleg vindt plaats op 13 juni 2023.

De Kear:
- Er is overleg geweest met De Kear welke kantoor houden in het Kulturhus op elke dinsdagmiddag.
- Ze willen ondersteuning geven bij het inventariseren en optimaliseren van ons ledenbestand.
De Kear blijft zich ook inzetten voor DBOH in de toekomst en verdere samenwerking

De Baerch:
- De medewerkers die altijd De Baerch verzorgden kwamen DBOH mededelen dat Juni 2023 voor hun de allerlaatste keer De Baerch, na 40 jaar, verschijnt. Het is dan over en uit.
- DBOH voert in Mei een enquete uit via De Baerch en Social Media om te zien hoe de bewoners tegen het verdwijnen aankijken en of er manieren zijn om het te kunnen doorzetten.
Na juni 2023 zal bekeken worden wat de resultaten zijn en hoe er verder wordt gehandeld.

Huizenbouw Heerenveen:
- De gemeente Heerenveen komt op zeer korte termijn met een plan voor de woningopgave. Daar zal niet expliciet instaan dat Heerenveen als uitbreidingslocatie het gebied aan ‘overkant’ van het Heerenveens Kanaal voor ogen heeft maar er wordt intern en met de Fryske Marren wel over gesproken.
Wij hechten eraan om als dorp direct bij het proces betrokken te worden.